Slovenski računovodski standard 13 (2016) – STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in
razkrivanju stroškov plač in z njimi povezanih dajatev ter drugih stroškov dela
pa tudi stroškov povračil zaposlenim z njihovimi deleži v dobičku iz
opravljenega dela vred. Obdeluje:

a) razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil;

b) pripoznavanje stroškov dela in stroškov povračil;

c) začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil;

č) razkrivanje stroškov dela in stroškov povračil.

Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 9, 14 in 21.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasniloma (poglavjem Č) in Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje stroškov dela in stroškov povračil

13.1. Stroški dela so vse oblike zaslužkov, ki jih daje organizacija zaposlenim
v zameno za njihovo službovanje in jih obravnava kot svoje stroške dela ali kot
deleže v dobičku pred predstavitvijo dobička v izkazu poslovnega izida. Z
zaslužki so lahko povezane tudi določene dajatve, ki povečujejo stroške
organizacije ali deleže zaposlenih v dobičku. Kot zaslužki se obravnavajo tudi
vsa plačila poslovodstvu, ne glede na pravno obliko pogodbenega razmerja.

13.2. Zaslužki pripadajo zaposlenim med njihovim službovanjem ali po koncu
njihovega službovanja. Med njihovim službovanjem so to plače, nadomestila plač
in sorodne postavke pa tudi deleži v dobičku, po koncu njihovega službovanja pa
v glavnem odpravnine in morebitna druga plačila, ki izvirajo iz prvotne
zaposlitve.

13.3. Stroški dela so:

a) plače, ki pripadajo zaposlenim, v bruto znesku;

b) nadomestila plač, ki skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali pogodbo o
zaposlitvi pripadajo zaposlenim za obdobje, ko ne delajo, v bruto znesku, ki
bremeni organizacijo;

c) dajatve v naravi, darila in nagrade zaposlenim ter zanje plačani ali njim
povrnjeni zneski, ki niso v neposredni zvezi s poslovanjem;

č) odpravnine, ki pripadajo zaposlenim, ko nehajo delati v organizaciji; in
drugi dohodki, ki pripadajo zaposlenim skladno z zakonom, kolektivno pogodbo ali
pogodbo o zaposlitvi v bruto znesku;

d) dajatve, ki se dodatno obračunavajo od postavk od a) do č) in bremenijo
izplačevalca.

13.4. Kot stroški dela se obravnavajo in ločeno razkrijejo tudi:

a) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo člani organov v organizaciji, ki
ne prejemajo plač;

b) zneski, ki jih odvisno od dobička prejemajo zaposleni v organizaciji kot
dodatek k plačam.

13.5. Stroški dela se lahko zadržujejo v vrednosti nedokončane proizvodnje in
zalog proizvodov, preden se pojavijo med poslovnimi odhodki in vplivajo na
poslovni izid obračunskega obdobja. Deleži v dobičku skupaj z ustreznimi
dajatvami povečujejo stroške dela, tako da je dokončni dobiček že zmanjšan za
njihovo velikost. Organizacija razčleni stroške dela sama v skladu s svojimi
potrebami.

13.6. Stroški povračil zaposlenim so stroški povračil v zvezi z delom. Lahko
imajo naravo stroškov plač ali pa naravo stroškov storitev. V tem standardu se
obravnavajo le povračila stroškov, ki se obravnavajo kot strošek dela, na primer
stroški za prevoz na delo in z dela in stroški zagotovitve prehrane med delom.

b) Pripoznavanje stroškov dela in stroškov povračil

13.7. Stroški dela se pripoznavajo na podlagi listin, ki dokazujejo opravljeno
delo in druge podlage za obračun plač v bruto znesku oziroma upravičenost do
nadomestila plač in drugih dohodkov iz zaposlitve, pa tudi odpravnin ter
ustreznih dajatev. Izplačila, ki se pojavljajo znotraj poslovnega leta
neenakomerno, je mogoče tudi časovno razmejevati.

c) Začetno računovodsko merjenje stroškov dela in stroškov povračil

13.8. Stroški dela in stroški povračil se obračunavajo skladno z zakonom,
kolektivno pogodbo, splošnim aktom organizacije ali pogodbo o zaposlitvi.

13.9. Organizacija mora za tisti del zneska stroškov dela, katerega izplačilo
zahtevajo zaposleni na podlagi zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta
organizacije ali pogodbe o zaposlitvi, organizacija pa takemu izplačilu
nasprotuje, oblikovati rezervacije, če so izpolnjeni pogoji iz SRS 10.

13.10. Obračunanim stroškom dela ustrezajo z njimi povezani dolgovi, dokler se
ne poravnajo. Obveznosti za plače se izkazujejo kot obveznosti do posameznih
zaposlenih v znesku bruto plač in kot obveznosti za dajatve, ki se obračunavajo
glede na znesek bruto plač in niso njihov sestavni del.

13.11. Kot stroški plač se obravnavajo tudi zneski, ki se razdelijo zaposlenim
glede na doseženi dobiček v posameznem poslovnem letu. Ta delež se ne izkazuje
kot sestavni del javno objavljenega čistega dobička, temveč kot stroški plač.
Enako se obravnavajo nagrade članom poslovodstva in članom nadzornega sveta.

13.12. Stroški dela iz udeležbe zaposlenih v dobičku se pripoznajo, če deleži v
dobičku temeljijo na:

– pravni obvezi organizacije;

– odločitvi poslovodstva ali drugega organa, ki je za takšno odločitev
pristojen, preden so računovodski izkazi odobreni za objavo; ali

– nedvoumno izkazani posredni obvezi organizacije.

č) Razkrivanje stroškov dela in stroškov povračil

13.13. Organizacije, ki niso zavezane reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko
določene informacije in podatke, preostale organizacije pa morajo izpolniti tudi
zahteve po razkrivanju v skladu s tem standardom. Ta razkritja so predpisana za
vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v
svojih aktih. Posebej se razkrijejo deleži v dobičku, ki jih skupščina razdeli
tistim, ki niso lastniki.

13.14. Posebej je treba razkriti zaslužke in deleže v dobičku, ki pripadajo
poslovodstvu in drugim organom.

13.15. Podrobno se razkrivajo programi drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlenih
zunaj odpravnin (na primer jubilejne nagrade) ter določbe v zvezi z njimi pa
tudi kritje in uporabniki programov.

13.16. Posebej je treba razkriti podatke o morebitnih zahtevah zaposlenih po
izplačilih na podlagi določb zakona, kolektivne pogodbe, splošnega akta
organizacije ali pogodbe o zaposlitvi, katerim pa organizacija nasprotuje.
Razkriti je treba tudi, ali so bile oblikovane rezervacije v smislu SRS 10.

13.17. Organizacija v pojasnilih k računovodskim izkazom posebej razkrije tudi
stroške storitev, ki se ne obravnavajo kot stroški dela, v zvezi z agencijami za
posredovanje delovne sile na podlagi pogodb o posredovanju delovne sile ter
število teh zaposlenih, upoštevajoč število delovnih ur na podlagi teh pogodb.

C. Opredelitev ključnih pojmov

13.18. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Plača je bruto zaslužek zaposlenega za opravljeno delo.

b) Zaposleni je vsaka fizična oseba, ki je v delovnem razmerju na podlagi
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali poslovodja organizacije, ne glede na pravno
podlago.

c) Nadomestilo plače je bruto znesek, do katerega je zaposleni upravičen za
obdobje, v katerem zaradi bolezni, letnega dopusta in drugih upravičenih
razlogov ne dela.

č) Bruto plača je plača, ki vsebuje poleg čiste plače še davek ter obvezne
dajatve za socialno varnost, ki bremenijo zaposlene.

d) Čista plača je plača, ki ostane zaposlenemu po odtegnitvi tistega dela davka
ter obveznih dajatev za socialno varnost, ki bremenijo zaposlenega.

e) Odpravnina je zaslužek zaposlenega bodisi:

a) zaradi odločitve organizacije, da prekine pogodbo z zaposlenim pred običajnim
datumom upokojitve;

b) zaradi odločitve zaposlenega, da v zameno zanj sporazumno prekine pogodbo o
zaposlitvi;

c) zaradi redne upokojitve.

f) Dajatve organizacije za davke ter dajatve za socialno varnost so pravne
obveze organizacije, ki se obračunavajo od bruto plač in povračil zaposlenim v
breme organizacije.

Č. Pojasnila

13.19. Nadomestila plač, ki bremenijo organizacijo, so nadomestila za določeno
število dni odsotnosti med boleznijo, letni dopust, državne praznike in izredni
dopust ter druga nadomestila skladno s predpisi, kolektivno pogodbo ali pogodbo
o zaposlitvi.

13.20. Povračila zaposlenim, ki se obravnavajo kot stroški dela in so v
neposredni zvezi z opravljanjem dela, so na primer zneski za prevoz na delo in z
njega, zneski za topli obrok med delom in drugi. Potni stroški v zvezi s
službenimi potovanji, stroški dela na terenu pa tudi šolnine in štipendije, ki
so v neposredni zvezi s poslovanjem organizacije, se obravnavajo kot stroški
storitev.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

13.21. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 15
– Stroški dela in stroški povračil zaposlenim (2006).