Slovenski računovodski standard 20 (2016) – OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so
predstavljena sredstva in obveznosti do njihovih virov v določenem trenutku.
Obdeluje:

a) razvrščanje izkazov stanja za zunanje poslovno poročanje;

b) osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje;

c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje;

č) razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje.

Glede vrednotenja v bilanci stanja zajetih postavk in dodatnega razkrivanja je
povezan predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 11 ter SRS
16 in SRS 17.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje izkazov stanja za zunanje poslovno poročanje

20.1. Izkaz stanja je temeljni računovodski izkaz, v katerem je resnično in
pošteno prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov v določenem
trenutku (na koncu poslovnega leta ali medletnega obdobja), za katero se
sestavlja.

20.2. Sestavi se za splošne ali posebne namene za potrebe zunanjega
računovodskega poročanja. Od njegove vrste in narave organizacije sta odvisna
obseg in razčlenitev postavk v njem.

20.3. Izkaz stanja ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja.

b) Osnovno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje

20.4. Bilanca stanja je pri velikih in srednjih organizacijah razčlenjena v
skladu z zahtevami Zakona o gospodarskih družbah ter dopolnjena z nekaterimi
dodatnimi postavkami in delno z določnejšimi, uveljavljenimi krajšimi
strokovnimi izrazi, uporabljenimi v kontnem načrtu.

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1. Dolgoročne premoženjske pravice

2. Dobro ime

3. Predujmi za neopredmetena sredstva

4. Dolgoročno odloženi stroški razvijanja

5. Druge dolgoročne aktivne časovne razmejitve

II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Zemljišča in zgradbe

a) Zemljišča

b) Zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji

3. Druge naprave in oprema

4. Opredmetena osnovna sredstva, ki se pridobivajo

a) Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi

b) Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Pri bioloških osnovnih sredstvih pa še

5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

b) Delnice in deleži v pridruženih družbah

c) Druge delnice in deleži

č) Druge dolgoročne finančne naložbe

2. Dolgoročna posojila

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini

b) Dolgoročna posojila drugim

c) Dolgoročno nevplačani vpoklicani kapital

V. Dolgoročne poslovne terjatve

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

3. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

II. Zaloge

1. Material

2. Nedokončana proizvodnja

3. Proizvodi in trgovsko blago

4. Predujmi za zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

b) Druge delnice in deleži

c) Druge kratkoročne finančne naložbe

2. Kratkoročna posojila

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

b) Kratkoročna posojila drugim

c) Kratkoročno nevplačani vpoklicani kapital

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital

I. Vpoklicani kapital

1. Osnovni kapital

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

4. Statutarne rezerve

5. Druge rezerve iz dobička

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Preneseni čisti poslovni izid

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Rezervacije za pokojnine in podobne obveznosti

2. Druge rezervacije

3. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti

I. Dolgoročne finančne obveznosti

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

3. Dolgoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic

4. Druge dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3. Dolgoročne menične obveznosti

4. Dolgoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

5. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II. Kratkoročne finančne obveznosti

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

3. Kratkoročne finančne obveznosti na podlagi obveznic

4. Druge kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3. Kratkoročne menične obveznosti

4. Kratkoročne poslovne obveznosti na podlagi predujmov

5. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

20.5. Teoretično možne postavke, ki pri posamezni organizaciji ne prihajajo v
poštev, se v uradni listini ne navajajo.

20.6. Bilanca stanja prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene
podatke na bilančni presečni dan in v drugem uresničene na zadnji dan prejšnjega
obračunskega obdobja. Informacije za prejšnje obračunsko obdobje se ne
preračunavajo.

c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno
poročanje

20.7. Srednje organizacije morajo sestaviti popolno bilanco stanja, pri javni
objavi pa lahko uporabljajo njeno skrajšano obliko:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1. Neopredmetena sredstva

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Zemljišča in zgradbe

a) Zemljišča

b) Zgradbe

2. Proizvajalne naprave in stroji

3. Druge naprave in oprema

4. Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev in opredmetena osnovna
sredstva v gradnji in izdelavi

Pri bioloških osnovnih sredstvih pa še

5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

b) Druge dolgoročne finančne naložbe

2. Dolgoročna posojila

a) Dolgoročna posojila družbam v skupini

b) Druga dolgoročna posojila

V. Dolgoročne poslovne terjatve

1. Dolgoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2. Dolgoročne poslovne terjatve do drugih

VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

II. Zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

a) Delnice in deleži v družbah v skupini

b) Druge kratkoročne finančne naložbe

2. Kratkoročna posojila

a) Kratkoročna posojila družbam v skupini

b) Kratkoročna posojila drugim

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

1. Kratkoročne poslovne terjatve do družb v skupini

2. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih

V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital

I. Vpoklicani kapital

1. Osnovni kapital

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

1. Zakonske rezerve

2. Rezerve za lastne delnice in lastne poslovne deleže

3. Lastne delnice in lastni poslovni deleži (kot odbitna postavka)

4. Statutarne rezerve

5. Druge rezerve iz dobička

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Preneseni čisti poslovni izid

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti

I. Dolgoročne finančne obveznosti

1. Dolgoročne finančne obveznosti do družb v skupini

2. Dolgoročne finančne obveznosti do bank

3. Druge dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

1. Dolgoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

2. Dolgoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti

III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II. Kratkoročne finančne obveznosti

1. Kratkoročne finančne obveznosti do družb v skupini

2. Kratkoročne finančne obveznosti do bank

3. Druge kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

1. Kratkoročne poslovne obveznosti do družb v skupini

2. Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

20.8. Majhne organizacije in mikro organizacije lahko razčlenijo svojo bilanco
stanja tudi samo na tele postavke:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1. Neopredmetena sredstva

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

II. Opredmetena osnovna sredstva

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

2. Dolgoročna posojila

V. Dolgoročne poslovne terjatve

VI. Odložene terjatve za davek

B. Kratkoročna sredstva

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

II. Zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

2. Kratkoročna posojila

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev

A. Kapital

I. Vpoklicani kapital

1. Osnovni kapital

2. Nevpoklicani kapital (kot odbitna postavka)

II. Kapitalske rezerve

III. Rezerve iz dobička

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Preneseni čisti poslovni izid

VII. Čisti poslovni izid poslovnega leta

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti

I. Dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

III. Odložene obveznosti za davek

Č. Kratkoročne obveznosti

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II. Kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

20.9. Bilanca stanja za medletno obdobje je zgoščena, mora pa zajemati najmanj
vsako skupino in podskupino po SRS 20.4 iz zadnje letne bilance stanja ter
izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.

č) Razkrivanje postavk v bilanci stanja za zunanje poslovno poročanje

20.10. Organizacije, ki niso zavezane reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko
določene informacije in podatke, preostale organizacije pa morajo izpolniti tudi
zahteve po razkrivanju v skladu s tem standardom. Ta razkritja so predpisana za
vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v
svojih aktih.

20.11. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo:

a) podlage za merjenje gospodarskih kategorij v bilanci stanja;

b) računovodske usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje bilance stanja.

20.12. Če sprememba računovodske usmeritve pomembno vpliva na obravnavano
obračunsko obdobje ali kako prejšnje predstavljeno obračunsko obdobje, se
razkrijejo:

a) razlog za spremembo;

b) znesek preračuna za vpleteno postavko v računovodskem izkazu;

c) znesek preračuna, ki je zajet v primerjalne informacije.

20.13. Razkrijejo se:

a) vrsta napake iz prejšnjih obdobij, popravljena v obravnavanem obračunskem
obdobju;

b) znesek preračuna za vpleteno postavko v računovodskem izkazu;

c) znesek popravka, zajet v primerjalne informacije;

č) poslovni dogodki po dnevu bilance stanja in datum odobritve (sprejetje)
letnega poročila.

20.14. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci stanja preračunajo v skladu
z dogodki po datumu bilance stanja, če iz teh dogodkov izvirajo dodatni dokazi,
koristni pri ocenjevanju zneskov, ki na dan bilance stanja vplivajo na stanje
sredstev in obveznosti (dolgov) ali kažejo, da predpostavka o časovni
neomejenosti delovanja v zvezi s celotno organizacijo ali z njenim delom ne
drži. Sredstva in obveznosti (dolgovi) se v bilanci stanja ne preračunajo v
skladu z dogodki po datumu bilance stanja, ki na dan bilance stanja ne vplivajo
na stanje sredstev in obveznosti (dolgov), se pa razkrijejo, če so tako
pomembni, da bi se sicer zmanjšala zmožnost uporabnikov bilance stanja izdelati
ustrezne ocene in sprejeti pravilne odločitve. Pri tem je treba zagotoviti
informacije o vrsti dogodka in oceno zneska ali izjavo, da taka ocena ni mogoča.

20.15. Organizacija, ki je delniška družba, razkrije dividende, ki se nanašajo
na obračunsko obdobje, za katero je sestavljena bilanca stanja, predlagane ali
objavljene po dnevu bilance stanja, vendar pred odobritvijo računovodskih
izkazov.

Organizacija, ki je delniška družba, razkrije tehtano povprečno število navadnih
delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju. Tehtano povprečno število
navadnih delnic, uveljavljajočih se v obračunskem obdobju in v vseh
predstavljenih obračunskih obdobjih, se preračuna za poslovne dogodke, ki
spreminjajo uveljavljajoče se navadne delnice, ne da bi prišlo do ustrezne
spremembe virov, razen za zamenjave potencialnih (možnostnih) navadnih delnic.

Za izračun popravljenega (diluted) čistega dobička na delnico je treba tehtano
povprečno število navadnih delnic povečati za tehtano povprečno število navadnih
delnic, ki bi jih organizacija izdala ob zamenjavi vseh popravljalnih
potencialnih navadnih delnic (diluted potential ordinary shares) za navadne
delnice. Za popravljalne potencialne navadne delnice se predpostavlja, da so
bile zamenjane za navadne delnice na začetku obračunskega obdobja ali na datum
izdaje potencialnih navadnih delnic, če je ta kasnejši. Pri izračunavanju
popravljenega čistega dobička na delnico izhaja organizacija iz domnevnega
izkoristka pravic, povezanih z njegovimi popravljalnimi opcijami in drugimi
popravljalnimi potencialnimi navadnimi delnicami. Domnevni iztržek od omenjenih
izdaj se obravnava, kot da izhaja iz izdaje delnic po pošteni vrednosti. Razlika
med številom izdanih delnic in številom delnic, ki jih podjetje izda po pošteni
vrednosti, se obravnava kot izdaja navadnih delnic brez nadomestila. Potencialne
navadne delnice se obravnavajo kot popravljalne samo takrat, kadar njihova
zamenjava za navadne delnice zmanjša čisti dobiček na delnico iz trajnega
rednega delovanja.

20.16. Postavke v bilanci stanja se prikazujejo po neodpisani vrednosti kot
razliki med celotno vrednostjo in popravkom vrednosti. Razkrijeta se tudi
dejanska oziroma prevrednotena nabavna vrednost ter popravek vrednosti
posameznih kategorij opredmetenih osnovnih sredstev na koncu poslovnega leta. V
pojasnilih se tudi razkrije, katera opredmetena osnovna sredstva so pridobljena
s finančnim najemom.

20.17. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v bilanci stanja morajo
ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS od 1 do 11.

20.18. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo vsebovati:

a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode kot v
zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb, pa opisati
njihovo vrsto in njihov znesek;

b) vrsto in znesek sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih
medletnih obdobjih istega poslovnega leta, ali sprememb ocen zneskov, o katerih
se je poročalo v prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno
vplivajo na obravnavano medletno obdobje;

c) pomembne dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v
bilancah stanja za medletno obdobje.

20.19. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za zadnje
medletno obdobje ne objavi posebna bilanca stanja, se vrsta in znesek te
spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letni bilanci stanja za tisto poslovno
leto.

C. Opredelitev ključnih pojmov

20.20. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Sredstva so v denarni merski enoti izražene stvari, pravice in denar, s
katerimi premoženjskopravno razpolaga organizacija. Gledano s finančnega zornega
kota so povezana z investiranjem organizacije.

b) Obveznosti do virov sredstev so obveznosti, ki temeljijo na pravno zasnovanem
razmerju organizacije do virov sredstev, s katerimi se financira organizacija.
Organizacija ohranja tista sredstva financerjev, ki so pri njej, in jih vrača v
ustreznih rokih z obrestmi ali drugim nadomestilom za gospodarjenje vred.
Gledano s finančnega zornega kota so povezane s financiranjem organizacije.

c) Dolgoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju,
daljšem od leta dni. Sestavljajo jih opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena
sredstva, dolgoročne aktivne časovne razmejitve, naložbene nepremičnine,
dolgoročne finančne naložbe, dolgoročne poslovne terjatve in odložene terjatve
za davek.

č) Kratkoročna sredstva so sredstva, ki se praviloma preoblikujejo v obdobju,
krajšem od leta dni. Sestavljajo jih sredstva za prodajo, zaloge, kratkoročne
poslovne terjatve, kratkoročne finančne naložbe, denarna sredstva in kratkoročne
aktivne časovne razmejitve.

d) Finančne naložbe so dana posojila, ki jih posojilodajalci dajejo
posojilojemalcem in so za prve dolgoročne ali kratkoročne finančne naložbe ter
finančne naložbe v delnice in deleže. Zajemajo tudi odkupljene dolžniške
vrednostne papirje.

e) Finančne obveznosti so v glavnem dobljena posojila, ki jih posojilojemalci
dobijo od posojilodajalcev in so za prve dolgoročni finančni dolgovi ali
kratkoročni finančni dolgovi.

f) Poslovne terjatve so terjatve, ki so povezane s poslovanjem, in ne s
financiranjem ali investiranjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.

g) Poslovne obveznosti so obveznosti (dolgovi), povezane s poslovanjem, in ne s
financiranjem ali investiranjem; so lahko dolgoročne ali kratkoročne.

h) Kapital je obveznost do lastnikov organizacije kot financerjev organizacije,
ki zapade v plačilo, če organizacija preneha delovati ali če se sprejme sklep o
dekapitalizaciji organizacije zaradi zmanjšanja njenega delovanja. Če se gleda
nanj s finančnega zornega kota, se imenuje tudi lastniški kapital, da se
razlikuje od dolgovanega kapitala (upniškega kapitala).

i) Dolgovi v širšem smislu so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih
zasnovane dolžnosti poravnati dolgovane zneske denarja, dobaviti dolgovane
proizvode ali opraviti dolgovane storitve.

j) Dolgoročne obveznosti so obveznosti, ki kot celota zapadejo v plačilo v
obdobju, daljšem od leta dni. Njihovi deli, ki zapadejo v plačilo v obdobju do
leta dni, so kratkoročne obveznosti.

k) Kratkoročne obveznosti so obveznosti, ki zapadejo v plačilo v obdobju do leta
dni.

l) Izkaz stanja je računovodski izkaz stanja sredstev in obveznosti do njihovih
virov v določenem trenutku. Po obliki je lahko bilanca stanja ali zaporedni
stopenjski izkaz stanja.

m) Lastne delnice (lastni poslovni deleži) so delnice (poslovni deleži), ki jih
odkupi izdajatelj.

Č. Pojasnila

20.21. Razdelitev organizacij na velike, srednje, majhne in mikro je predpisana
z Zakonom o gospodarskih družbah.

20.22. Pravice na nepremičninah in druge podobne pravice, ki se na podlagi SRS 2
v računovodskih razvidih pripoznavajo in merijo kot neopredmetena sredstva, se v
bilanci stanja izkazujejo v postavki zemljišča in zgradbe.

20.23. Letna bilanca stanja se sestavi po uskladitvi postavk v računovodskih
razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do njihovih virov ob
predpostavki, da gre za delujočo organizacijo.

20.24. V letni bilanci stanja se upoštevata uporaba čistega dobička in
poravnavanje čiste izgube na podlagi določb zakona oziroma sklepa ustreznega
organa.

Obveznosti za dividende in udeležbe v dobičku v zvezi z obračunskim obdobjem, za
katero je sestavljena bilanca stanja, se knjižijo v naslednjem poslovnem letu.

20.25. Datum odobritve letnega poročila je datum, ko upravni odbor ali
poslovodstvo odobri letno poročilo in s tem prevzame odgovornost zanj. Datum
potrditve (sprejetja) letnega poročila je datum, ko pristojni organ potrdi
(sprejme) letno poročilo.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

20.26. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 24 Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje (2006).