Slovenski računovodski standard 22 (2016) – OBLIKE IZKAZA DENARNIH TOKOV ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov,
v katerih so predstavljene spremembe denarnih sredstev v določenem obdobju,
oblikovane tako, kot je značilno za finančni način razmišljanja; uporablja se za
zunanje, lahko pa tudi za notranje potrebe. Obdeluje:

a) razvrščanje izkazov denarnih tokov za zunanje poslovne potrebe;

b) osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje poslovne
potrebe;

c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje
poslovne potrebe;

č) razkrivanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje poslovne potrebe.

Glede vrednotenja v izkaz denarnih tokov zajetih postavk je povezan predvsem s
Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 7, 20 in 21.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje izkazov denarnih tokov za zunanje poslovne potrebe

22.1. Izkaz denarnih tokov je temeljni računovodski izkaz, v katerem so resnično
in pošteno prikazane spremembe stanja denarnih sredstev za poslovno leto ali
medletna obdobja, za katera se sestavlja.

22.2. Izkaz denarnih tokov se lahko sestavi po neposredni metodi (v tem
standardu različici I) ali po posredni metodi (v tem standardu različici II).

22.3. V izkazu denarnih tokov so izkazani denarni tokovi v obdobju, nastali pri
poslovanju (podbilanca A), investiranju (naložbenju) (podbilanca B) in
financiranju (podbilanca C). Denarni izid v obdobju ter začetno in končno stanje
denarnih sredstev v obdobju so izkazani v podbilanci Č.

22.4. Izkaz denarnih tokov ima obliko zaporednega izkaza.

b) Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje poslovne
potrebe

22.5. Ta standard daje prednost neposredni metodi sestavljanja izkaza denarnih
tokov (različici I), organizacija pa izbere tisto, ki bolj ustreza njenim
možnostim zagotavljanja podatkov.

22.6. Po različici I so potrebne v izkazu denarnih tokov najmanj tele postavke:

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Prejemki pri poslovanju

Prejemki od prodaje proizvodov in storitev

Drugi prejemki pri poslovanju

b) Izdatki pri poslovanju

Izdatki za nakupe materiala in storitev

Izdatki za plače in deleže zaposlenih v dobičku

Izdatki za dajatve vseh vrst

Drugi izdatki pri poslovanju

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)

B. Denarni tokovi pri investiranju

a) Prejemki pri investiranju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
investiranje

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

b) Izdatki pri investiranju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

Izdatki za vračila kapitala

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

Č. Končno stanje denarnih sredstev

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)

+

y) Začetno stanje denarnih sredstev

Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke.

22.7. Pri neposredni metodi (različici I) se podatki za postavke (prejemke in
izdatke) izkaza denarnih tokov pridobijo:

– iz poslovnih knjig organizacije (za denarne tokove pri poslovanju,
investiranju in financiranju);

– z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov (brez
prevrednotovalnih) ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih
odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez prevrednotovalnih) iz izkaza poslovnega
izida s spremembami čistih obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in
odloženih davkov v obdobju;

– iz poslovnih knjig organizacije (za denarne tokove pri investiranju in
financiranju).

22.8. Pri uporabi neposredne metode (različice I) mora organizacija o vseh
vrstah denarnih tokov poročati tako, da razkrije vse glavne (pomembne) vrste
kosmatih prejemkov in izdatkov.

22.9. Po različici II so v izkazu denarnih tokov potrebne najmanj tele postavke:

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Postavke izkaza poslovnega izida

Poslovni prihodki (razen za prevrednotenje) in finančni prihodki iz poslovnih
terjatev

Poslovni odhodki brez amortizacije (razen za prevrednotenje) in finančni odhodki
iz poslovnih obveznosti

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

b) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

Začetne manj končne poslovne terjatve

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

Začetne manj končne zaloge

Končni manj začetni poslovni dolgovi

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b)

B. Denarni tokovi pri investiranju

a) Prejemki pri investiranju

Prejemki od dobljenih obresti in deležev v dobičku drugih, ki se nanašajo na
investiranje

Prejemki od odtujitve neopredmetenih sredstev

Prejemki od odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev

Prejemki od odtujitve naložbenih nepremičnin

Prejemki od odtujitve finančnih naložb

b) Izdatki pri investiranju

Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev

Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev

Izdatki za pridobitev naložbenih nepremičnin

Izdatki za pridobitev finančnih naložb

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri investiranju (a + b)

C. Denarni tokovi pri financiranju

a) Prejemki pri financiranju

Prejemki od vplačanega kapitala

Prejemki od povečanja finančnih obveznosti

b) Izdatki pri financiranju

Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje

Izdatki za vračila kapitala

Izdatki za odplačila finančnih obveznosti

Izdatki za izplačila dividend in drugih deležev v dobičku

c) Pozitivni ali negativni denarni izid pri financiranju (a + b)

Č. Končno stanje denarnih sredstev

x) Denarni izid v obdobju (seštevek denarnih izidov Ac, Bc in Cc)

+

y) Začetno stanje denarnih sredstev

Vsi izdatki so v izkazu denarnih tokov izkazani kot negativne postavke.

22.10. Pri posredni metodi (različici II) se podatki za postavke (prejemke in
izdatke) izkaza denarnih tokov pridobijo:

a) z dopolnjevanjem postavk poslovnih prihodkov in poslovnih odhodkov (brez
prevrednotovalnih) ter finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev in finančnih
odhodkov iz poslovnih obveznosti (brez prevrednotovalnih) iz izkaza poslovnega
izida s spremembami čistih obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij in
odloženih davkov v obdobju;

b) iz poslovnih knjig organizacije (za denarne tokove pri investiranju in
financiranju).

Podatki o denarnih tokovih pri investiranju in denarnih tokovih pri
financiranju, pridobljeni po posredni metodi, naj se ne bi razlikovali od
podatkov o teh denarnih tokovih, pridobljenih po neposredni metodi.

22.11. V izkazu denarnih tokov, sestavljenem po posredni metodi (različici II),
se denarni tokovi pri poslovanju predstavljajo tako, da kažejo razkrite poslovne
prihodke in odhodke ter finančne prihodke iz poslovnih terjatev in finančne
odhodke iz poslovnih obveznosti skupaj z davki iz izkaza poslovnega izida ter
spremembe obratnih sredstev, časovnih razmejitev, rezervacij ter odloženih
davkov iz bilance stanja.

22.12. Ker so iz izkaza denarnih tokov po različici II podobno kot po različici
I izključeni pritoki in odtoki, ki očitno niso povezani s prejemki in izdatki,
se v dodatku k temu izkazu prikažejo še:

– povečanje opredmetenih osnovnih sredstev, povezano s hkratnim povečanjem
osnovnega kapitala s stvarnimi vložki, in ne z denarnimi vplačili, kar pomeni
investiranje in financiranje brez posredovanja denarnih sredstev;

– povečanje nevplačanega vpisanega kapitala, povezano s hkratnim povečanjem
osnovnega kapitala, kar pomeni navidezno investiranje in financiranje brez
posredovanja denarnih sredstev;

– druge pomembnejše spremembe na strani investiranja in financiranja brez
posredovanja denarnih sredstev.

22.13. V izkazu denarnih tokov se zaradi primerjave podatki izkazujejo v dveh
stolpcih: v prvem uresničeni v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem
uresničeni v prejšnjem obračunskem obdobju.

22.14. Denarni tokovi pri poslovanju, investiranju in financiranju so v izkazu
denarnih tokov ne glede na izbrano različico predstavljeni v nepobotanih
zneskih. Posamezne vrste prejemkov in izdatkov je mogoče medsebojno pobotati, če
so zneski posameznih vrst prejemkov in izdatkov nepomembni.

c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje
poslovne potrebe

22.15. Po skrajšani različici II izkaza denarnih tokov je mogoče prihodke vseh
vrst pobotati z odhodki vseh vrst brez amortizacije, tako da se namesto teh
postavk pri denarnih tokovih pri poslovanju pojavlja nova postavka poslovni izid
pred obdavčitvijo. Pri tem je treba poslovni izid pred obdavčitvijo skupaj z
davki iz dobička prilagoditi za amortizacijo in druge nedenarne postavke ter
tiste postavke, pri katerih so denarni učinki denarni tokovi pri investiranju in
financiranju. Poleg tega je treba upoštevati tudi spremembe čistih obratnih
sredstev v obdobju (in časovnih razmejitev) poslovnih postavk bilance stanja.

22.16. Skrajšana različica II izkaza denarnih tokov mora vsebovati najmanj tele
postavke denarnih tokov pri poslovanju:

A. Denarni tokovi pri poslovanju

a) Čisti poslovni izid

Poslovni izid pred obdavčitvijo

Davki iz dobička in drugi davki, ki niso zajeti v poslovnih odhodkih

b) Prilagoditve za

amortizacijo (+)

prevrednotovalne poslovne prihodke (–)

prevrednotovalne poslovne odhodke (+)

finančne prihodke brez finančnih prihodkov iz poslovnih terjatev (–)

finančne odhodke brez finančnih odhodkov iz poslovnih obveznosti (+)

c) Spremembe čistih obratnih sredstev (in časovnih razmejitev, rezervacij ter
odloženih terjatev in obveznosti za davek) poslovnih postavk bilance stanja

Začetne manj končne poslovne terjatve

Začetne manj končne aktivne časovne razmejitve

Začetne manj končne odložene terjatve za davek

Začetna manj končna sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

Začetne manj končne zaloge

Končni manj začetni poslovni dolgovi

Končne manj začetne pasivne časovne razmejitve in rezervacije

Končne manj začetne odložene obveznosti za davek

č) Pozitivni ali negativni denarni izid pri poslovanju (a + b + c)

Postavke denarnih tokov pri investiranju (podbilanca B), pri financiranju
(podbilanca C) in v denarnem izidu (podbilanca Č) so enake izkazanim v različici
II izkaza denarnih tokov iz SRS 22.9.

22.17. Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu denarnih tokov se prilagodi
velikosti organizacije in medletnemu poročanju.

22.18. Izkaz denarnih tokov za medletno obdobje je zgoščen, mora pa zajemati
najmanj vsako skupino in podskupino po SRS 22.6., 22.9. oziroma 22.16. iz
zadnjega letnega izkaza denarnih tokov ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta
standard.

č) Razkrivanje postavk v izkazu denarnih tokov za zunanje poslovne potrebe

22.19. Razkrije se, ali je izkaz denarnih tokov sestavljen po različici I ali
različici II ter od kod izhajajo podatki za postavke v njem.

22.20. Organizacija mora razkriti sestavine denarnih sredstev ter predstaviti
uskladitev zneskov v svojem izkazu denarnih tokov z ustreznimi postavkami,
vključenimi v bilanco stanja.

22.21. Denarne tokove iz prejetih ali danih obresti in dividend je treba
razvrstiti in razkriti kot denarne tokove pri poslovanju, investiranju in
financiranju.

C. Opredelitev ključnih pojmov

22.22. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Prejemki so denarna sredstva, ki se v obračunskem obdobju prejemajo; lahko so
gotovinski ali brezgotovinski.

b) Izdatki so denarna sredstva, ki se v obračunskem obdobju porabljajo v zvezi s
posameznimi zadevami; lahko so gotovinski ali brezgotovinski.

c) Pritoki so z novim financiranjem ali dezinvestiranjem povezane spremembe
sredstev v obračunskem obdobju in se uporabljajo pri posrednem ugotavljanju
prejemkov.

č) Odtoki so z definanciranjem ali investiranjem povezane spremembe sredstev v
obračunskem obdobju in se uporabljajo pri posrednem ugotavljanju izdatkov.

d) Poslovanje je ustvarjanje proizvodov in storitev ter njihovo prodajanje s
pomočjo prvin poslovnega procesa.

e) Investiranje (naložbenje) je spreminjanje velikosti denarnih sredstev v
obračunskem obdobju v nedenarna. V ožjem pomenu ne vključuje poslovnih terjatev,
zalog in aktivnih časovnih razmejitev, ki se upoštevajo pri posrednem
ugotavljanju prejemkov pri poslovanju.

f) Financiranje je spreminjanje velikosti sredstev v obračunskem obdobju zaradi
spreminjanja velikosti kapitala oziroma dolgov. V ožjem pomenu ne vključuje
sprememb velikosti kapitala zaradi čistega poslovnega izida v obračunskem
obdobju, sprememb velikosti poslovnih dolgov ter sprememb velikosti pasivnih
časovnih razmejitev in rezervacij, ki se upoštevajo pri posrednem ugotavljanju
prejemkov pri poslovanju.

g) Denarna sredstva so gotovina v blagajni, knjižni denar na računih pri banki,
denar na poti in denarni ustrezniki. Gre za širše obravnavanje denarnih
sredstev, po katerem so med denarna sredstva vključeni tudi denarni ustrezniki.
Denarna sredstva so podrobneje obravnavana v SRS 7.

h) Denarni ustrezniki so tiste naložbe, ki jih je mogoče hitro oziroma v bližnji
prihodnosti pretvoriti v vnaprej znan znesek denarnih sredstev in pri katerih je
tveganje spremembe vrednosti nepomembno.

Č. Pojasnila

22.23. Izkaz denarnih tokov vsebuje pomembne informacije za odločanje pri
poslovanju, financiranju in investiranju. Na podlagi teh informacij je mogoče
ugotoviti razloge za povečanje ali zmanjšanje denarnih sredstev v obračunskem
obdobju. Denarna sredstva se lahko povečajo na podlagi poslovanja, novega
financiranja (v ožjem pomenu) ali dezinvestiranja (v ožjem pomenu), zmanjšajo pa
zaradi poslovanja, investiranja (v ožjem pomenu) ali definanciranja (v ožjem
pomenu).

22.24. Pri posamezni skupini sredstev (npr. neopredmetenih sredstev in
opredmetenih osnovnih sredstev) se kot povečanje (izdatki) štejejo plačane
nabavne vrednosti na novo pridobljenih sredstev, kot zmanjšanje (prejemki) pa
prejeta plačila za vrednosti odtujenih sredstev.

22.25. Pri posamezni skupini dolgov se kot povečanje (prejemki) štejejo
pridobitve novih posojil in podobnega, kot zmanjšanje (izdatki) pa njihova
odplačila. Povečanje dolga zaradi pridobljenega sredstva brez posredovanja
denarnih sredstev se ne šteje kot prejemek (na primer finančni najem ali nakup
sredstva z odlogom plačila).

22.26. Spremembe pri kapitalu se izkazujejo posebej kot njegovo povečanje ali
zmanjšanje. Pri tem se štejejo kot postavke kapitala vpoklicani kapital,
kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, preneseni čisti dobiček ali prenesena
čista izguba iz prejšnjih let, ne upošteva pa se povečanje ali zmanjšanje
kapitala zaradi čistega dobička ali čiste izgube v obračunskem obdobju.

22.27. Sprememba revalorizacijskih rezerv in rezerv, nastalih zaradi vrednotenja
po pošteni vrednosti, se v izkazu denarnih tokov ne izkazuje, ker ni povezana s
prejemki in izdatki. Tudi neudenarjeni dobički in izgube, ki izhajajo iz
sprememb deviznih tečajev, niso povezani s prejemki in izdatki ter niso denarni
tokovi. Vendar pa je treba zaradi uskladitve denarnih sredstev na začetku in na
koncu obdobja vpliv sprememb deviznih tečajev na obstoječa devizna denarna
sredstva predstaviti ločeno od denarnih tokov pri poslovanju, investiranju in
financiranju. Za vpliv sprememb tečajev na obstoječa denarna sredstva
popravljamo začetno stanje denarnih sredstev.

22.28. V izkazu denarnih tokov so odbitne postavke (to je postavke, ki pomenijo
zmanjšanje denarnih sredstev) izkazane v oklepaju ali z znakom – (minus);
vsekakor je treba v besedilu pojasniti njihovo vsebino.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

22.29. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 26
– Oblike izkaza finančnega izida za zunanje poslovno poročanje (2006).