Slovenski računovodski standard 30 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH

A. Uvod

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in okvirom
SRS ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23.
Samostojni podjetniki posamezniki (podjetniki) navedene standarde uporabljajo
neposredno pri pripoznavanju, odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju
sredstev in obveznosti do njihovih virov ter merjenju in izkazovanju prihodkov,
odhodkov, poslovnega izida, denarnih tokov ter gibanja kapitala.

Poleg določb navedenih standardov pa podjetniki dodatno upoštevajo še določila
tega standarda.

Pri podjetnikih je pod določenimi pogoji dopustno enostavno knjigovodstvo.
Predstavljeno je v prilogi I tega standarda.

Podjetniki, katerih podjetje ustreza merilom za mikro družbe, lahko računovodske
izkaze za zunanje poslovno poročanje sestavljajo tudi v strnjeni obliki, ki je
predstavljena v prilogi II tega standarda.

B. Standard

30.1. Letno poročilo malega podjetnika obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega
izida.

Letno poročilo srednje velikega in velikega podjetnika obsega bilanco stanja,
izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter
pojasnila in razkritja ter poslovno poročilo.

Podjetnik sestavi letno poročilo na podlagi podatkov iz poslovnih knjig ter
popisa sredstev in obveznosti do njihovih virov.

30.2. Členitev bilance stanja podjetnika je odvisna od njegove velikosti v
skladu s SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje. Podjetnik
pri obveznostih do virov sredstev namesto točke A. Kapital izkazuje tele
postavke:

A. Podjetnikov kapital

I. Začetni podjetnikov kapital

II. Prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti

III. Pritoki in odtoki denarnih sredstev

IV. Revalorizacijske rezerve

V. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

VI. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

30.3. Postavke v bilanci stanja podjetnika za zunanje poslovno poročanje je
treba razkriti v skladu s SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno
poročanje.

30.4. Podjetnik sestavlja izkaz poslovnega izida, kot je določen v SRS 21 –
Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje v členu SRS 21.6. (različica
I), pri čemer se:

a) zaporedna številka 17 Davek iz dobička in zaporedna številka 18 Odloženi
davki ne uporabljata;

b) zaporedna številka 19 Čisti poslovni izid obračunskega obdobja imenuje
Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid.

Poslovni izid kot razlika med prihodki in odhodki je podjetnikov dohodek ali
negativni čisti poslovni izid, če je odhodkov več kot prihodkov.

30.5. Postavke v izkazu poslovnega izida podjetnika je treba razkriti v skladu s
SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida.

30.6. Srednje veliki oziroma veliki podjetnik sestavi tudi izkaz denarnih tokov
v skladu s SRS 22 – Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje.

30.7. Srednje veliki oziroma veliki podjetnik sestavi tudi izkaz gibanja
kapitala v skladu s SRS 23 – Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno
poročanje.

30.8. Podjetnik sprejema računovodske usmeritve s sklepi. Sklepi se hranijo 10
let po prenehanju opravljanja dejavnosti. Vsak sklep se označi z zaporedno
številko po časovnem zaporedju. Že sprejete računovodske usmeritve se lahko
spremenijo le z novimi sklepi.

30.9. Poslovne knjige in poročila morajo biti dostopne na sedežu podjetnika. Če
vodi njegove poslovne knjige druga pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano
dejavnost v skladu s klasifikacijo dejavnosti, so lahko poslovne knjige pri
njej.

C. Opredelitev ključnih pojmov

30.10. V tem standardu so uporabljeni tile izrazi, ki jih je treba razložiti in
opredeliti.

a) Podjetnik je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno
dejavnost v okviru organiziranega podjetja na podlagi Zakona o gospodarskih
družbah in čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, majhne, srednje ali
velike družbe, razen podjetnika, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz
dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov.

b) Podjetnikov kapital je lastni vir financiranja podjetnika. Sestavljen je iz
prenosov stvarnega premoženja, revalorizacijskih rezerv, rezerv, nastalih zaradi
vrednotenja po pošteni vrednosti in podjetnikovega dohodka ali negativnega
poslovnega izida. Dnevno se lahko tudi spreminja ob vsakem pritoku denarnih
sredstev iz gospodinjstva in ob vsakem odtoku denarnih sredstev v gospodinjstvo.

c) Med sredstvi izkazuje podjetnik tudi stvarno premoženje, preneseno iz
gospodinjstva.

Č. Pojasnila

30.11. Gospodarske kategorije so pojasnjene v SRS-jih posameznih gospodarskih
kategorij (Standardi I) in standardih poročanja (Standardi II), razen če so v
tem standardu opredeljene drugače. Podjetnik ne izračunava in ne izkazuje
odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek.

30.12. Podjetnik prenese stvarno premoženje iz gospodinjstva med svoje
premoženje do dneva priglasitve, lahko pa tudi kasneje. Od drugih oseb
brezplačno pridobljena osnovna sredstva pa se po dnevu priglasitve ne morejo
obravnavati kot prenosi stvarnega premoženja iz gospodinjstva.

Vrednost opredmetena osnovnega sredstva, pridobljenega s prenosom stvarnega
premoženja iz gospodinjstva, je vrednost, ki izhaja iz izvirne listine ali
cenitvenega poročila in ne sme presegati poštene vrednosti sredstva.

Ugotavljanje nabavne vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih
sredstev, pridobljenih na druge načine, je določeno v SRS 1 in SRS 2.

30.13. Podjetnik lahko prosto razpolaga z denarnimi sredstvi. Podatke o pretokih
med svojim podjetjem in gospodinjstvom razkriva v okviru predpisane skupine
podjetnikovega kapitala. Če za knjiženje pretokov v gospodinjstvo in iz njega ni
ustreznih knjigovodskih listin, jih mora sestaviti sam.

30.14. Kratkoročne poslovne obveznosti so tudi kratkoročne obveznosti do
zaposlenih (razen do podjetnika), obveznost za doplačilo akontacije dohodnine od
dohodka iz dejavnosti po davčnem obračunu in obveznosti za prispevke za socialno
varnost podjetnika.

30.15. Poslovni izid podjetnika kot razlika med prihodki in odhodki je
podjetnikov dohodek ali negativni čisti poslovni izid in se od poslovnega izida
družb razlikuje za neobračunane stroške dela podjetnika.

Podjetnik ni v delovnem razmerju, zato zanj kolektivne pogodbe, ki opredeljujejo
pravice in obveznosti iz delovnega razmerja, ne veljajo. Kot stroški podjetnika
v zvezi z opravljanjem njegovega dela se v poslovnih knjigah med drugimi stroški
pripoznajo le tisti, ki so opredeljeni v predpisih.

30.16. Podjetnik sestavlja knjigovodske listine tudi za knjiženje stroškov
(električne energije, ogrevanja, beljenja in podobnega), posebej za podjetje in
posebej za gospodinjstvo, če svojih sredstev ne izkazuje v poslovnih knjigah,
jih pa hkrati uporablja za poslovne in zasebne namene. Notranja temeljnica
stroškov je pisni obračun stroškov, ki se nanašajo na uporabo zadevnega sredstva
(ustrezni del stroškov), in s prikazom načina obračunavanja posamezne vrste
stroškov.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

30.17. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 16. novembra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen
za finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Podjetniki ga začnejo
uporabljati 1. januarja 2016.

Podjetniki z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 39 –
Računovodske rešitve pri malih samostojnih podjetnikih posameznikih (2006).

Priloga o enostavnem knjigovodstvu je sestavni del tega standarda.

Enostavno knjigovodstvo

Priloga I

Podjetnik lahko vodi poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva, če je
zadoščeno merilom iz Zakona o gospodarskih družbah. Pri tem upošteva SRS 30,
razen rešitev, ki se nanašajo na poslovne knjige v enostavnem knjigovodstvu.

1. Osnovna načela enostavnega knjigovodstva

1.1. Ne glede na SRS 4 lahko podjetnik ugotavlja stroške materiala po metodi
posrednega ugotavljanja porabe s popisom.

Stroški porabljenega materiala se ugotovijo tako, da se od vrednosti zalog na
začetku obračunskega obdobja, povečane za vrednost nabav v obračunskem obdobju,
odšteje vrednost zalog na koncu obračunskega obdobja.

Podjetnik knjiži med obračunskim obdobjem nabavno vrednost kupljenih količin
materiala v ustrezni stolpec knjige prihodkov in odhodkov. Na koncu obračunskega
obdobja pa uskladi znesek, izkazan v knjigi prihodkov in odhodkov, s spremembo
vrednosti zalog, ugotovljeno s popisom količin in njihovim ovrednotenjem po
zadnjih nabavnih cenah.

1.2. Stroški amortizacije se lahko izkažejo kar v izkazu poslovnega izida.

1.3. Poslovni izid se ugotovi le računsko po predpisani shemi izkaza poslovnega
izida.

1.4. Podjetnikov kapital se ugotovi le računsko kot razlika med stanjem
popisanih sredstev in obveznosti.

2. Poslovne knjige in letno poročilo

2.1. Poslovne knjige po načelih enostavnega knjigovodstva so knjiga prihodkov in
odhodkov z vključeno ali posebej vodeno evidenco terjatev do kupcev in
obveznosti do dobaviteljev, knjiga ostalih terjatev, knjiga ostalih obveznosti
in register opredmetenih osnovnih sredstev.

2.2. Knjiga prihodkov in odhodkov ima stolpce najmanj po vrstah prihodkov in
odhodkov, kar skupaj z drugimi evidencami ter popisom sredstev in obveznosti do
njihovih virov omogoča sestavitev izkaza poslovnega izida. V isti knjigi se
lahko evidentirajo tudi terjatve do kupcev in obveznosti do dobaviteljev.

2.3. V knjigah ostalih terjatev in ostalih obveznosti se ločeno evidentirajo
posamezne vrste terjatev in obveznosti, katerih posledica niso prihodki in
odhodki. Teh knjig ni treba voditi, če se v evidenci terjatev in obveznosti iz
kupoprodajnih razmerij zagotavljajo tudi podatki o ostalih terjatvah in
obveznostih. Na začetku obračunskega obdobja se v knjigi ostalih terjatev in
ostalih obveznosti prenesejo začetna stanja terjatev in obveznosti iz ustreznih
popisnih list.

2.4. Register opredmetenih osnovnih sredstev se vodi v obliki vnaprej vezane
knjige ali računalniško. V njem mora imeti vsako opredmeteno osnovno sredstvo
svojo registrsko številko.

2.5. Letno poročilo malega podjetnika, ki vodi poslovne knjige po načelih
enostavnega knjigovodstva, obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

Priloga o sestavljanju računovodskih izkazov za podjetnika, čigar podjetje
ustreza merilom za mikro družbe, je sestavni del tega standarda.

Računovodski izkazi podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe

Priloga II

Podjetnik, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, lahko računovodske
izkaze za zunanje poslovno poročanje sestavlja tudi v strnjeni obliki, ki mora
vsebovati najmanj postavke, kot so opredeljene v tej prilogi. Letno računovodsko
poročilo podjetnika, čigar podjetje ustreza merilom za mikro družbe, obsega
bilanco stanja in izkaz poslovnega izida.

1.1. Bilanca stanja za zunanje poslovno poročanje vsebuje najmanj tele postavke:

Sredstva

A. Dolgoročna sredstva

I. Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve

1. Neopredmetena sredstva

2. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve

II. Opredmetena osnovna sredstva

III. Naložbene nepremičnine

IV. Dolgoročne finančne naložbe

1. Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil

2. Dolgoročna posojila

V. Dolgoročne poslovne terjatve

B. Kratkoročna sredstva

I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo

II. Zaloge

III. Kratkoročne finančne naložbe

1. Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil

2. Kratkoročna posojila

IV. Kratkoročne poslovne terjatve

V. Denarna sredstva

C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve

Obveznosti do virov sredstev

A. Podjetnikov kapital

B. Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve

1. Rezervacije

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

C. Dolgoročne obveznosti

I. Dolgoročne finančne obveznosti

II. Dolgoročne poslovne obveznosti

Č. Kratkoročne obveznosti

I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev

II. Kratkoročne finančne obveznosti

III. Kratkoročne poslovne obveznosti

D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve

Če obveznosti do virov sredstev brez vključenega podjetnikovega kapitala
presegajo vrednost podjetnikovih sredstev, je podjetnikov kapital negativen.

1.2. Izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje vsebuje najmanj tele
postavke:

1. Čisti prihodki od prodaje

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5. Stroški blaga, materiala in storitev

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

b) Stroški storitev

6. Stroški dela

a) Stroški plač

b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih
zavarovanj)

c) Drugi stroški dela

7. Odpisi vrednosti

a) Amortizacija

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8. Drugi poslovni odhodki

9. Finančni prihodki iz deležev

10. Finančni prihodki iz danih posojil

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

15. Drugi prihodki

16. Drugi odhodki

17. Podjetnikov dohodek ali negativni poslovni izid

(1 ± 2 + 3 + 4 − 5 − 6 − 7 − 8 + 9 + 10 + 11 − 12 − 13 − 14 + 15 − 16)