Slovenski računovodski standard 34 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH – PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA

A. Uvod

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in okvirom
SRS ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23.
Nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava (odslej nepridobitne
organizacije) navedene standarde uporabljajo neposredno pri pripoznavanju,
odpravi pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih
virov ter merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov in poslovnega izida.

Poleg določb navedenih standardov pa nepridobitne organizacije upoštevajo še
določila tega standarda.

Ta standard se opira na zakone in druge predpise, ki urejajo področje
nepridobitnih dejavnosti.

Z nepridobitnimi organizacijami so v tem standardu mišljene pravne osebe
zasebnega prava, ki vodijo poslovne knjige skladno z Zakonom o računovodstvu.

B. Standard

a) Posebnosti izkazovanja postavk v bilanci stanja

34.1. Bilanca stanja nepridobitne organizacije je razčlenjena glede na njeno
velikost v skladu s SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno
poročanje, le da organizacija pri obveznostih do virov sredstev v okviru lastnih
virov izkazuje:

A. LASTNI VIRI

I. Ustanovitveni vložek

II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

III. Preneseni čisti poslovni izid

1. Nerazporejeni čisti presežek prihodkov

2. Nerazporejeni čisti presežek odhodkov

IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta

1. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta

2. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta

b) Posebnosti izkazovanja postavk v izkazu poslovnega izida

34.2. Čisti poslovni izid v izkazu poslovnega izida nepridobitne organizacije je
čisti presežek prihodkov ali čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja.

c) Posebnosti prevrednotovanja

34.3. Za merjenje opredmetenih osnovnih sredstev po njihovem pripoznanju
uporablja nepridobitna organizacija model nabavne vrednosti.

34.4. Nepridobitna organizacija lahko meri finančne instrumente po njihovem
pripoznavanju po pošteni vrednosti, če so za te finančne instrumente na voljo
vložki Ravni 1 – neprilagojene kotirane cene na delujočih trgih za enaka
sredstva, do katerih lahko nepridobitna organizacija dostopa na datum merjenja.
Če tovrstno merjenje ni mogoče, meri nepridobitna organizacija finančne
instrumente po nabavni vrednosti.

č) Vrste in vsebine posebnih preglednic in pojasnil k računovodskim izkazom

34.5. Nepridobitna organizacija mora v pojasnilih k računovodskim izkazom
posebej razkriti:

a) sodila, v skladu s katerimi so na posamezne negospodarske javne službe in
lastno dejavnost razporejeni sredstva, obveznosti do njihovih virov, prihodki in
odhodki;

b) terjatve do ustanovitelja;

c) v preglednici stanja in gibanja opredmetenih osnovnih sredstev umetniška dela
in druge predmete kulturne oziroma zgodovinske vrednosti, ki se ne amortizirajo;

č) izgubo ali dobiček pri odtujitvi sredstev iz prejšnje alineje;

d) prihodke in odhodke po posameznih vrstah dejavnosti negospodarskih javnih
služb in lastni dejavnosti;

e) v okviru prihodkov za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb
posebej prihodke sredstev iz proračuna in posebej druge prihodke;

f) posredne stroške in njihovo razporeditev na dejavnosti posameznih
negospodarskih javnih služb in lastno dejavnost;

g) obračunano amortizacijo in njeno porabo za nakup:

– osnovnih sredstev za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb,

– osnovnih sredstev za opravljanje lastne dejavnosti;

h) oblikovanje in porabo dolgoročno odloženih prihodkov za pokrivanje stroškov
amortizacije:

– osnovnih sredstev, namenjenih za opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih
služb,

– osnovnih sredstev za opravljanje lastne dejavnosti;

i) prejeta in porabljena namenska sredstva po namenih ter znotraj teh sredstev
posebej prejeta in porabljena sredstva iz proračuna;

j) deleže posameznih soustanoviteljev v ustanovitvenem vložku;

k) ugotovljeni in razporejeni presežek prihodkov oziroma ugotovljeni in pokriti
presežek odhodkov po dejavnostih posameznih negospodarskih javnih služb in
lastnih dejavnosti.

C. Opredelitev ključnih pojmov

34.6. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Ustanovitveni vložek je znesek, ki ga ustanovitelj zagotovi nepridobitni
organizaciji z ustanovitvenim aktom kot trajni vir sredstev. Ustanovitveni
vložek se praviloma lahko poveča ali zmanjša le na podlagi ustanoviteljeve
odločitve ali na podlagi zakona. Kot ustanovitveni vložek se ne štejejo
sredstva, ki jih ustanovitelj z ustanovitvenim aktom zagotovi za pokrivanje
izbranih stroškov poslovanja. Ustanovitveni vložek ni obveznost do
ustanovitelja, temveč je namensko premoženje. Ustanovitveni vložek se pojavlja
le pri ustanovah (fundacijah) ali drugih nepridobitnih organizacijah, ki imajo
namensko premoženje, določeno z zakonom.

b) Sredstva iz proračuna so zneski, ki jih dobiva nepridobitna organizacija za
opravljanje dejavnosti iz proračuna države ali lokalne skupnosti, ne glede na
namene, za katere jih dobiva, razen plačil za proizvode oziroma storitve,
katerih kupec je država ali lokalna skupnost.

c) Donacije so zneski ali stvari, ki jih dobiva nepridobitna organizacija od
fizičnih in pravnih oseb brez obveznosti vračila in se ne nanašajo na plačila za
proizvode oziroma storitve, katerih kupci so te osebe. Med donacije se ne
štejejo sredstva iz proračuna.

č) Opravljanje dejavnosti negospodarskih javnih služb je opravljanje dejavnosti,
ki so kot take opredeljene z zakonom ali drugim predpisom, ki ga sprejme v
skladu z zakonom država ali lokalna skupnost.

d) Lastna dejavnost je dejavnost, ki ni opravljanje negospodarske javne službe.

Č. Pojasnila

34.7. Čisti presežek prihodkov razporeja nepridobitna organizacija v skladu z
zakonom, ustanovitvenim ali drugim aktom oziroma odločitvijo pristojnega organa.

34.8. Če nepridobitna organizacija ustanovi za opravljanje neke dejavnosti
organizacijo in se sestavljajo konsolidirani računovodski izkazi, se pri tem
smiselno uporabljajo določbe o konsolidiranju iz SRS in PSR.

D. Prehodna določba

34.9. Nepridobitne organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenesejo
sklad za določen namen kot postavko obveznosti do virov sredstev med
nerazporejeni čisti presežek prihodkov.

E. Datuma sprejetja in začetka uporabe

34.10. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu je dal soglasje minister, pristojen za
finance. Nepridobitne organizacije ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016.

Nepridobitne organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo
uporabljati SRS 36 – Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah –
pravnih osebah zasebnega prava (2006).