Slovenski računovodski standard 35 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH

A. Uvod

Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v organizacijah, ki so na podlagi
Zakona o socialnem podjetništvu pridobile status socialnega podjetja (odslej
socialno podjetje).

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom
SRS (2016) ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do
23.

Ta standard obravnava posebnosti računovodenja v socialnih podjetjih ne glede na
njihovo pravnoorganizacijsko obliko, in sicer:

a) posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja;

b) posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega
izkazovanja;

c) posebnosti obračunavanja amortizacije;

č) posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov;

d) posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja;

e) posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida;

f) posebnosti prevrednotovanja;

g) obliko bilance stanja;

h) obliko izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov;

i) letno poročilo ter vrste in vsebine posebnih razkritij in pojasnil k
računovodskim izkazom.

Socialno podjetje uporablja za opredeljevanje in izkazovanje sredstev in
obveznosti do njihovih virov, merjenje prihodkov in odhodkov ter ugotavljanje
poslovnega izida tiste slovenske računovodske standarde, ki veljajo za
pravnoorganizacijske oblike organizacij, med katere sodi socialno podjetje, in
posebnosti, določene v tem standardu.

Dopolnitve računovodskih rešitev za socialna podjetja v tem standardu so
namenjene posebnostim računovodskega poročanja teh organizacij za poslovne
potrebe. Oblike poročanja socialnih podjetij za davčne in statistične potrebe
urejajo posebni predpisi.

B. Standard

a) Posebnosti vrst sredstev in načinov njihovega izkazovanja

35.1. Socialno podjetje izkazuje posebej sredstva, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, in posebej sredstva, ki se
uporabljajo za opravljanje drugih dejavnosti.

35.2. Na podlagi uporabe sredstev iz prejšnjega člena določi socialno podjetje
sodila, ki jih uporablja pri razporejanju stroškov in odhodkov, ki so povezani s
posameznimi vrstami sredstev.

35.3. Če socialno podjetje uporablja ista neopredmetena sredstva in opredmetena
osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih
dejavnosti, mora v notranjih aktih opredeliti ter v pojasnilih k računovodskim
izkazom razkriti sodila, po katerih ta sredstva razporeja na posamezno vrsto
dejavnosti. Ta sodila uporablja tudi pri razporejanju amortizacije, učinkov
prevrednotenja in drugih učinkov, ki so povezani z neopredmetenimi sredstvi in
opredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki jih uporablja za opravljanje dejavnosti
socialnega podjetništva in drugih dejavnosti.

35.4. Če socialno podjetje opravlja dejavnosti, katerih posledica je izkazovanje
zalog, izkazuje zaloge, ki so povezane z dejavnostjo socialnega podjetništva,
posebej.

35.5. Socialno podjetje izkazuje posebej brezplačno pridobljena neopredmetena
sredstva in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti socialnega
podjetništva pa tudi denarna sredstva za pridobitev le-teh. Za vrednost teh
sredstev izkazuje pasivne časovne razmejitve. Tako izkazane pasivne časovne
razmejitve zmanjšuje v dobro prihodkov v obdobju, ko se pojavijo stroški
amortizacije ali drugi odhodki, ki izvirajo iz sofinanciranega dela nabavne
vrednosti teh sredstev.

b) Posebnosti vrst obveznosti do virov sredstev in načinov njihovega izkazovanja

35.6. Socialno podjetje izkazuje posebej obveznosti do virov sredstev, ki se
uporabljajo za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva, in posebej
obveznosti do virov sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje drugih
dejavnosti.

35.7. Socialno podjetje olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev po Zakonu o
socialnem podjetništvu in/ali druge oblike državnih podpor, ki jih prejme zaradi
opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva, začetno pripoznava in izkazuje
posebej med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Tako izkazane pasivne časovne
razmejitve prenaša med prihodke v obdobju, ko se pojavijo stroški ali odhodki,
za kritje katerih so bile olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev in/ali
druge državne podpore prejete. Olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev
in/ali druge oblike državnih podpor, ki jih prejme socialno podjetje, in niso
namenjene opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva, ter njihova poraba se
izkazujejo ločeno.

35.8. Socialno podjetje olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev in/ali druge
oblike državnih podpor za vlaganje v neopredmetena sredstva ali opredmetena
osnovna sredstva za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva pripoznava
med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Prenaša jih med prihodke sorazmerno z
amortizacijo, obračunano od sofinanciranega dela nabavne vrednosti takih
sredstev.

c) Posebnosti obračunavanja amortizacije

35.9. Socialno podjetje izkazuje posebej amortizacijo, ki se obračunava od
sredstev, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva,
in posebej amortizacijo, ki se obračunava od sredstev, ki se uporabljajo za
opravljanje drugih dejavnosti. Amortizacija od sredstev, ki se uporabljajo pri
opravljanju dejavnosti socialnega podjetništva in pri opravljanju drugih
dejavnosti, se razporeja na posamezne dejavnosti na podlagi sodil, ki jih določi
po SRS 35.2 in SRS 35.3.

35.10. Socialno podjetje obračunava amortizacijo za vsa sredstva, za katera jo
je po SRS 1 treba obračunavati, ne glede na to, da so bila nekatera v celoti ali
delno financirana z olajšavami in/ali spodbudami iz javnih sredstev in/ali
drugimi oblikami državnih podpor.

35.11. Socialno podjetje ločeno izkazuje obračunano amortizacijo in njeno
uporabo za:

– neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje
dejavnosti socialnega podjetništva;

– neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva za opravljanje drugih
dejavnosti.

č) Posebnosti razčlenjevanja in merjenja prihodkov

35.12. Poslovni prihodki socialnega podjetja so prihodki iz prodaje proizvodov,
trgovskega blaga in storitev ne glede na to, kdo je plačnik. Poslovni prihodki
so tudi vsi prihodki iz olajšav, spodbud in drugih oblik državnih podpor.

35.13. Socialno podjetje ločeno računovodi in izkazuje prihodke iz:

– opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva,

– opravljanja drugih dejavnosti.

35.14. Če socialno podjetje doseže prihodke od opravljanja dejavnosti socialnega
podjetništva in drugih dejavnosti hkrati ter jih neposredno ni mogoče pripisati
posamezni dejavnosti, te prihodke razporedi na podlagi sodil za njihovo
razporeditev na dejavnosti socialnega podjetništva in druge dejavnosti,
določenih v notranjem aktu socialnega podjetja.

35.15. Olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev in/ali druge državne podpore
se pripoznajo med prihodki socialnega podjetja v obdobju, v katerem nastanejo
stroški in odhodki, za kritje katerih so pridobljene.

Ne glede na prejšnji odstavek socialno podjetje olajšave in/ali spodbude iz
javnih sredstev in/ali druge državne podpore za dejavnosti socialnega
podjetništva, ki so del cene za prodane proizvode ali opravljene storitve,
pripozna kot prihodke za obdobje poročanja pod pogoji iz SRS 15.11 in 15.12.

35.16. Socialno podjetje razdeli poslovne, finančne in druge prihodke, ki jih
neposredno ni možno razdeliti, na tiste, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti
socialnega podjetništva, in na tiste, ki izvirajo iz opravljanja drugih
dejavnosti, na podlagi sodil, opredeljenih v notranjem aktu.

d) Posebnosti vrst stroškov in odhodkov ter načinov njihovega izkazovanja

35.17. Socialno podjetje ločeno računovodi in izkazuje:

– stroške in odhodke iz dejavnosti socialnega podjetništva;

– stroške in odhodke iz drugih dejavnosti.

35.18. Socialno podjetje oblikuje za vsako posamezno dejavnost iz prejšnjega
člena poslovnoizidno mesto. Za vsako poslovnoizidno mesto ugotavlja prihodke, na
njem nastale in njemu prisojene stroške ter poslovni izid.

35.19. Socialno podjetje razporeja posredne stroške in odhodke na ustrezna
poslovnoizidna mesta skladno s sodili, opredeljenimi v notranjem aktu.

35.20. Če socialno podjetje izkazuje poslovne, finančne ali druge stroške ali
odhodke, ki izvirajo iz opravljanja dejavnosti socialnega podjetništva in drugih
dejavnosti, le-te razporeja na poslovnoizidna mesta na podlagi sodil,
opredeljenih v notranjem aktu.

e) Posebnosti ugotavljanja in obravnavanja raznih vrst poslovnega izida

35.21. Socialno podjetje ugotavlja poslovni izid ločeno za:

– dejavnosti socialnega podjetništva;

– druge dejavnosti.

35.22. Socialno podjetje poslovni izid obračunskega obdobja iz dejavnosti
socialnega podjetništva praviloma razporedi in uporabi za opravljanje dejavnosti
socialnega podjetništva in druge nepridobitne namene skladno z 11. in 22. členom
Zakona o socialnem podjetništvu.

35.23. Socialno podjetje izkazuje razporeditev in uporabo poslovnega izida iz
dejavnosti socialnega podjetništva na posebnih kontih znotraj lastnih virov
sredstev.

35.24. Socialno podjetje ločeno izkazuje tisti del poslovnega izida iz
dejavnosti socialnega podjetništva, ki ga nameni za pokrivanje določenih
stroškov ali odhodkov v naslednjih obračunskih obdobjih, v postavki preneseni
poslovni izid, presežek prihodkov ali društveni sklad.

35.25. Če socialno podjetje ločeno izkazuje preneseni poslovni izid, presežek
prihodkov ali društveni sklad za pokrivanje stroškov in odhodkov iz dejavnosti
socialnega podjetništva, ga ne sme uporabiti neposredno za pokrivanje stroškov,
odhodkov oziroma izdatkov iz teh naslovov, temveč ga mora uporabiti za
pokrivanje negativnega poslovnega izida iz teh dejavnosti v letu, v katerem
nastane izguba ali presežek odhodkov.

35.26. Uporaba dela dobička za udeležbo zaposlenih v dobičku se računovodsko
obravnava skladno s SRS 13.

f) Posebnosti prevrednotovanja

35.27. Socialno podjetje ločeno izkazuje učinke revalorizacije in prevrednotenja
sredstev za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in drugih dejavnosti.

g) Oblike bilance stanja

35.28. Socialno podjetje ne uporablja posebne oblike bilance stanja, temveč
uporabi obliko bilance stanja, ki jo predpisujejo slovenski računovodski
standardi, ki veljajo za pravnoorganizacijsko obliko organizacij, med katere
spada socialno podjetje.

Socialno podjetje v posebni razpredelnici, ki ima obliko bilance stanja in je
sestavni del letnega poročila, izkaže ločeno podatke za

– dejavnost socialnega podjetništva in

– druge dejavnosti.

h) Oblika izkaza poslovnega izida in izkaza denarnih tokov

35.29. Socialno podjetje ne uporablja posebne oblike izkaza poslovnega izida,
temveč uporabi obliko izkaza poslovnega izida, ki jo določa slovenski
računovodski standard, ki velja za pravnoorganizacijske oblike, med katere spada
socialno podjetje.

35.30. Socialno podjetje v posebni razpredelnici, ki ima obliko izkaza
poslovnega izida in je sestavni del letnega poročila, izkaže ločeno podatke za:

– dejavnost socialnega podjetništva;

– druge dejavnosti.

35.31. Če mora socialno podjetje glede na pravnoorganizacijsko obliko sestaviti
izkaz denarnih tokov, v posebni razpredelnici, ki ima obliko izkaza denarnih
tokov in je sestavni del letnega poročila, izkaže ločeno podatke za:

– dejavnost socialnega podjetništva;

– druge dejavnosti.

i) Letno poročilo ter vrste in vsebine posebnih razkritij in pojasnil k
računovodskim izkazom

35.32. Letno poročilo socialnega podjetja vsebuje poleg vsebine in razkritij,
predpisanih z zakonom, ki ureja pravno organiziranost posamezne
pravnoorganizacijske oblike socialnega podjetja, še:

a) preglednico gibanja in stanja prejetih olajšav in/ali spodbud iz javnih
sredstev po Zakonu o socialnem podjetništvu in/ali drugih državnih podpor za
dejavnost socialnega podjetništva po njihovih vrstah, in sicer:

– začetno stanje ali neporabljen del iz preteklih let,

– povečanja v obračunskem obdobju,

– porabo v obračunskem obdobju po namenih,

– končno stanje v obračunskem obdobju;

b) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila, v skladu s katerimi so na posamezne
dejavnosti razporejena sredstva in obveznosti do njihovih virov;

c) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila, ki jih uporablja za razporejanje
posrednih stroškov in odhodkov na posamezne dejavnosti oziroma poslovnoizidna
mesta;

č) vsebinsko in strokovno utemeljena sodila za razporeditev prihodkov na tiste
iz dejavnosti socialnega podjetništva in na tiste iz drugih dejavnosti;

d) prikaz razporeditve dobička ali presežka prihodkov nad odhodki po posameznih
namenih, kot jih določa Zakon o socialnem podjetništvu;

e) prikaz pokrivanja izgube ali presežka odhodkov nad prihodki;

f) povprečno število zaposlenih v socialnem podjetju v primerjalnem obračunskem
obdobju;

g) povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju ter zmanjšanje ali
povečanje števila zaposlenih v tekočem letu v dejavnosti socialnega
podjetništva;

h) povprečno število zaposlenih v obračunskem obdobju ter zmanjšanje ali
povečanje števila zaposlenih v tekočem letu v dejavnostih pod posebnimi pogoji
zaposlovanja;

i) izjavo, da je socialno podjetje v aktu o ustanovitvi ali notranjem aktu
uredilo podrobnejša pravila vodenja poslovnih knjig ter vsebinsko in strokovno
utemeljena sodila iz točk b), c) in č) tega člena z navedbo datuma sprejetja teh
sodil;

j) izjavo, da socialno podjetje izpolnjuje pogoje o predpisanem obsegu prihodkov
iz dejavnosti socialnega podjetništva oziroma pogoje o številu in sestavi
zaposlenih v preteklem poslovnem letu.

C. Opredelitev ključnih pojmov

35.33. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Socialno podjetje je tista organizacija, ki je po zakonu pridobila ta status.

b) Olajšave in/ali spodbude iz javnih sredstev so podpore vseh oblik, ki jih
socialno podjetje prejema na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu ali drugih
predpisov za opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali drugih
dejavnosti.

Č. Pojasnila

35.34. Lastna vira sredstev sta:

– kapital ali ustanovitveni vložek in

– čisti poslovni izid.

35.35. Poslovni izid socialnega podjetja je:

– dobiček ali presežek prihodkov nad odhodki ali

– izguba ali presežek odhodkov nad prihodki.

35.36. Čisti poslovni izid socialnega podjetja je:

– čisti dobiček ali čisti presežek prihodkov nad odhodki ali

– čista izguba ali čisti presežek odhodkov nad prihodki.

Čisti dobiček ali čisti presežek prihodkov nad odhodki je presežek prihodkov nad
odhodki, zmanjšan za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.

Čista izguba ali čisti presežek odhodkov nad prihodki je presežek odhodkov nad
prihodki, povečan za obračunani davek od dohodkov pravnih oseb.

Čisti dobiček ali čisti presežek prihodkov nad odhodki je namenjen za
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva in pokrivanje presežka odhodkov
nad prihodki ter za druge namene v skladu s predpisi in ustanovitvenim aktom.

35.37. Socialno podjetje določi pravila vodenja poslovnih knjig in sestavitve
računovodskih izkazov socialnega podjetja, pravila za sestavo letnega poročila
ter vsebinsko in strokovno utemeljena sodila za razporejanje sredstev in
obveznosti do virov sredstev, prihodkov, odhodkov, stroškov in izdatkov na
dejavnosti socialnega podjetništva in druge dejavnosti v svojem aktu.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

35.38. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Socialna podjetja, ki imajo
poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016,
preostala socialna podjetja pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Socialna podjetja z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati
SRS 40 – Računovodske rešitve v socialnih podjetjih (2012).