Slovenski računovodski standard 14 (2016) – ODHODKI

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in
razkrivanju poslovnih odhodkov, finančnih odhodkov in drugih odhodkov. Obdeluje:

a) razvrščanje odhodkov;

b) pripoznavanje odhodkov;

c) začetno računovodsko merjenje odhodkov;

č) razkrivanje odhodkov.

Ta standard ne obravnava odhodkov za davek iz dobička.

Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 4, 6, 9, 16 17
in 21.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje odhodkov

14.1. Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki
zmanjšanj sredstev (na primer zalog blaga zaradi prodaje) ali povečanj dolgov
(na primer zaradi zaračunanih obresti); prek poslovnega izida vplivajo na
velikost kapitala.

14.2. Odhodki se razvrščajo na poslovne odhodke, finančne odhodke in druge
odhodke. Poslovni odhodki in finančni odhodki so redni odhodki.

14.3. Poslovni odhodki so v načelu enaki obračunanim stroškom v obračunskem
obdobju, povečanim za stroške, ki se zadržujejo v začetnih zalogah proizvodov in
nedokončane proizvodnje, ter zmanjšanim za stroške, ki se zadržujejo v končnih
zalogah proizvodov in nedokončane proizvodnje. V trgovinskih organizacijah, kjer
se stroški ne zadržujejo v zalogah, je treba pri ugotavljanju poslovnih odhodkov
všteti še nabavno vrednost prodanega trgovskega blaga. Podobno kot trgovsko
blago se obravnava tudi prodani material. Vse organizacije pa morajo tem
stroškom dodati še morebitne deleže zaposlenih v dobičku in prevrednotovalne
poslovne odhodke.

14.4. Poslovni odhodki se po namenu (funkciji) razvrščajo na proizvajalne
stroške prodanih količin in v trgovinskih organizacijah na nabavno vrednost
prodanih količin ter na posredne stroške nabavljanja in prodajanja, neposredne
stroške prodajanja, posredne stroške splošnih dejavnosti in prevrednotovalne
poslovne odhodke, ki niso stroški.

14.5. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pojavljajo v zvezi z opredmetenimi
osnovnimi sredstvi, neopredmetenimi sredstvi in obratnimi sredstvi zaradi
njihovega prevrednotenja na nižjo vrednost, če zmanjšanje njihove vrednosti ni
krito z revalorizacijskimi rezervami iz njihovega predhodnega prevrednotenja na
višjo vrednost. Med prevrednotovalnimi poslovnimi odhodki se izkazuje tudi
razlika med prodajno ter knjigovodsko vrednostjo pri prodaji ali drugačni
odtujitvi ali odpravi pripoznavanja opredmetenih osnovnih sredstev,
nekratkoročnih sredstev za prodajo, neopredmetenih sredstev ter naložbenih
nepremičnin.

14.6. Finančni odhodki so odhodki iz financiranja in odhodki iz investiranja.
Prve sestavljajo predvsem obresti, drugi pa imajo predvsem naravo
prevrednotovalnih finančnih odhodkov.

14.7. Prevrednotovalni finančni odhodki se pojavljajo v zvezi s finančnimi
naložbami zaradi njihove oslabitve, če zmanjšanje njihove vrednosti ni krito z
rezervami zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti in zaradi padca njihove
poštene vrednosti, če se merijo po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.
Prevrednotovalni finančni odhodki se pripoznavajo tudi pri prodaji ali drugačni
odtujitvi ali odpravi pripoznavanja finančnih naložb ali prodaje terjatev kot
negativna razlika med prodajno ter knjigovodsko vrednostjo, popravljeno za
morebitno rezervo, nastalo iz vrednotenja po pošteni vrednosti.

14.8. Poslovni odhodki in finančni odhodki se razvrščajo tudi na tiste, ki se
pojavljajo v zvezi s poslovnimi učinki odvisnih organizacij v skupini,
pridruženih organizacij in drugih.

14.9. Druge odhodke sestavljajo neobičajne postavke in ostali odhodki, ki
zmanjšujejo poslovni izid.

b) Pripoznavanje odhodkov

14.10. Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v
obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstva ali s povečanjem dolga in je
to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti. Odhodki se torej pripoznajo hkrati s
pripoznavanjem zmanjšanja sredstev oziroma povečanja dolgov.

14.11. Poslovni odhodki se pripoznajo, ko se stroški ne zadržujejo več v
vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje oziroma ko je trgovsko
blago prodano. Stroški, ki se ne morejo zadrževati v zalogah proizvodov in
nedokončani proizvodnji, so ob svojem nastanku že pripoznani kot poslovni
odhodki. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno
ustrezno prevrednotenje.

14.12. Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu ne glede na plačila, ki so
povezana z njimi.

c) Začetno računovodsko merjenje odhodkov

14.13. Pri običajnem vrednotenju zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje po
proizvajalnih stroških se upoštevajo poslovni odhodki, sestavljeni iz
proizvajalnih stroškov, ki se ne zadržujejo več v teh zalogah, pa tudi v
obračunskem obdobju obračunani stroški nakupovanja in stroški prodajanja ter
stroški splošnih dejavnosti.

14.14. Pri enakomernem proizvajanju in neenakomernem prodajanju se v krajših
obdobjih dosega normalnejši poslovni izid, če se zaloge proizvodov in
nedokončane proizvodnje vrednotijo po zoženi lastni ceni. V takem primeru so
poslovni odhodki sestavljeni iz zožene lastne cene prodanih količin in iz
neposrednih stroškov prodajanja, obračunanih v obračunskem obdobju.

14.15. Pri enakomernem prodajanju in neenakomernem proizvajanju se v krajših
obdobjih dosega normalnejši poslovni izid, če se zaloge proizvodov in
nedokončane proizvodnje vrednotijo po spremenljivih proizvajalnih stroških. V
takem primeru so poslovni odhodki sestavljeni iz spremenljivih proizvajalnih
stroškov prodanih količin in spremenljivih neproizvajalnih stroškov ter stalnih
stroškov, obračunanih v obračunskem obdobju.

14.16. V okviru obeh skrajnih odmikov od normalnejšega vrednotenja zalog, ki sta
prikazana v SRS 14.14. in 14.15., se lahko uporabijo tudi druge možnosti, ki
vplivajo na merjenje poslovnih odhodkov v posameznem obračunskem obdobju.
Nekatere naravne vrste stroškov, ki bi sicer lahko bile sestavine proizvajalnih
stroškov, se lahko izključujejo iz vrednotenja zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje ter se štejejo takoj kot poslovni odhodki. To velja tudi za
prekoračitve normalnih zneskov nekaterih vrst proizvajalnih stroškov.

14.17. Prenos stroškov iz zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje med
prodane količine ter prenos nabavne vrednosti trgovskega blaga in materiala med
prodane količine se opravita po metodi zaporednih cen (fifo) ali metodi tehtanih
povprečnih cen. Če se uporabljajo stalne (ocenjene, standardne) cene, se
upošteva tudi sorazmerni del odmikov.

14.18. Dane obresti se pojavljajo med finančnimi odhodki v znesku, ki je
obračunan v istem obračunskem obdobju, razen če so zajete med opredmetena
osnovna sredstva, neopredmetena sredstva ali zaloge.

14.19. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznavajo, ko je opravljeno
ustrezno prevrednotenje.

14.20. V medletnih poročilih se za pripoznavanje odhodkov upoštevajo iste
računovodske usmeritve kot v letnih računovodskih izkazih; odhodki, ki se
pojavljajo neenakomerno, se v medletnih poročilih pripoznavajo ali odlagajo,
samo če je ustrezno, da se pripoznavajo ali odlagajo tudi na koncu poslovnega
leta.

14.21. Postopki merjenja odhodkov, ki se uporabljajo pri sestavljanju medletnih
poročil, se načrtujejo, da se zagotovi zanesljivost iz njih izhajajočih
informacij. Na splošno se pri sestavljanju medletnih poročil metode ocenjevanja
uporabijo večkrat kot pri sestavljanju letnih računovodskih izkazov.

č) Razkrivanje odhodkov

14.22. Organizacije, ki niso zavezane reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko
določene informacije in podatke, preostale organizacije pa morajo izpolniti tudi
zahteve po razkrivanju v skladu s tem standardom. Ta razkritja so predpisana za
vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v
svojih aktih.

14.23. Posebej je treba razkriti metodo merjenja odhodkov.

14.24. Če je razkritje posameznih postavk odhodkov zaradi njihovega obsega,
njihove vrste ali njihovih posledic pomembno za pojasnitev dosežkov v
obračunskem obdobju, se obseg in znesek takšnih postavk razkrijeta vsak posebej.

14.25. Razkrijeta se vrsta in znesek spremembe računovodske ocene, ki pomembno
vplivata na odhodke v obravnavanem poslovnem letu ali za katera se pričakuje, da
bosta nanje pomembno vplivala v naslednjih poslovnih letih.

C. Opredelitev ključnih pojmov

14.26. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Proizvajalni stroški so neposredni stroški materiala, neposredni stroški
dela, drugi neposredni stroški in posredni proizvajalni stroški.

b) Zožena lastna cena obsega proizvajalne stroške v ožjem pomenu, posredne
stroške nakupovanja, neposredne in posredne stroške prodajanja in posredne
stroške splošnih dejavnosti, ne pa tudi stroškov financiranja.

Č. Pojasnila

14.27. V obravnavanem obračunskem obdobju opravljeno prevrednotenje terjatev na
nižjo vrednost je prevrednotovalni poslovni odhodek. Prevrednotenje zalog na
nižjo vrednost se obravnava kot prevrednotovalni odhodek, vrednost ugotovljenega
primanjkljaja ob popisu zalog pa je popravek ustreznih stroškov oziroma rednih
poslovnih odhodkov.

14.28. Učinki znižanja poštene vrednosti naložbenih nepremičnin, ki se merijo po
modelu poštene vrednosti, se obravnavajo kot prevrednotovalni finančni odhodki
ali kot prevrednotovalni poslovni odhodki, odvisno od namena posedovanja
naložbene nepremičnine.

14.29. Oslabitev opredmetenega osnovnega sredstva, neopredmetenega sredstva in
primanjkljaj ob popisu so prevrednotovalni poslovni odhodki.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

14.30. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 17
– Odhodki (2006).