Slovenski računovodski standardi 2016

V uradnem listu 95/2015 z dne 10.12.2015 so bili objavljeni novi računovodski standardi SRS 2016.

S klikom na posamezne povezave si lahko ogledate nove standarde, ki se vam bodo odprli v novem oknu:

Slovenski računovodski standardi (2016) – UVOD

Slovenski računovodski standard 1 (2016) – OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA

Slovenski računovodski standard 2 (2016) – NEOPREDMETENA SREDSTVA

Slovenski računovodski standard 3 (2016) – FINANČNE NALOŽBE

Slovenski računovodski standard 4 (2016) – ZALOGE

Slovenski računovodski standard 5 (2016) – TERJATVE

Slovenski računovodski standard 6 (2016) – NALOŽBENE NEPREMIČNINE

Slovenski računovodski standard 7 (2016) – DENARNA SREDSTVA

Slovenski računovodski standard 8 (2016) – KAPITAL

Slovenski računovodski standard 9 (2016) – DOLGOVI

Slovenski računovodski standard 10 (2016) – REZERVACIJE

Slovenski računovodski standard 11 (2016) – ČASOVNE RAZMEJITVE

Slovenski računovodski standard 12 (2016) – STROŠKI MATERIALA IN STORITEV

Slovenski računovodski standard 13 (2016) – STROŠKI DELA IN STROŠKI POVRAČIL

Slovenski računovodski standard 14 (2016) – ODHODKI

Slovenski računovodski standard 15 (2016) – PRIHODKI

Slovenski računovodski standard 16 (2016) – UGOTAVLJANJE IN MERJENJE POŠTENE VREDNOSTI

Slovenski računovodski standard 17 (2016) – OSLABITEV OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

Slovenski računovodski standard 20 (2016) – OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

Slovenski računovodski standard 21 (2016) – OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

Slovenski računovodski standard 22 (2016) – OBLIKE IZKAZA DENARNIH TOKOV ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

Slovenski računovodski standard 23 (2016) – OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

Slovenski računovodski standard 30 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE PRI SAMOSTOJNIH PODJETNIKIH POSAMEZNIKIH

Slovenski računovodski standard 31 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH

Slovenski računovodski standard 32 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE ZA IZVAJALCE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

Slovenski računovodski standard 33 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

Slovenski računovodski standard 34 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V NEPRIDOBITNIH ORGANIZACIJAH – PRAVNIH OSEBAH ZASEBNEGA PRAVA

Slovenski računovodski standard 35 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V SOCIALNIH PODJETJIH

Slovenski računovodski standard 39 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) – emisijski kuponi