Slovenski računovodski standard 21 (2016) – OBLIKE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri sestavljanju računovodskega izkaza, v katerem je
predstavljeno oblikovanje poslovnega izida v določenem obdobju za organizacije,
ustanovljene po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Posebnosti izkazov
poslovnega izida za določene organizacije so urejene v SRS 30 do 39. Obdeluje:

a) razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje;

b) osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno
poročanje;

c) prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje;

č) razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje.

Ta standard se ne ukvarja z oblikami poročanja za davčne potrebe ali potrebe
statistike.

Glede vrednotenja v izkaz poslovnega izida zajetih postavk in dodatnega
razkrivanja je povezan s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje izkazov poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

21.1. Izkaz poslovnega izida je temeljni računovodski izkaz, v katerem je
resnično in pošteno prikazan poslovni izid za poslovno leto ali medletna
obdobja, za katera se sestavlja.

21.2. Izkaz poslovnega izida se sestavi za splošne ali posebne namene za potrebe
zunanjega poročanja. Od njegove vrste in narave organizacije sta odvisna obseg
in razčlenitev postavk v njem.

21.3. Izkaz (celotnega) vseobsegajočega donosa je računovodski izkaz, v katerem
so resnično in pošteno prikazane sestavine izkaza poslovnega izida za obdobja,
za katera se sestavlja, ter drugega vseobsegajočega donosa.

Drugi vseobsegajoči donos vsebuje tiste postavke, ki niso pripoznane v poslovnem
izidu, vplivajo pa na velikost celotnega lastniškega kapitala, če tako določajo
drugi SRS-ji.

Celotni vseobsegajoči donos izkazuje spremembe kapitala v obdobju, razen tistih,
ki so posledica poslov z lastniki.

Organizacije, ki niso zavezane reviziji, sestavljajo izkaz poslovnega izida, ni
pa jim treba sestavljati izkaza (celotnega) vseobsegajočega donosa oziroma
drugega vseobsegajočega donosa.

b) Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno
poročanje

21.4. Izkaz poslovnega izida ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza
poslovnega izida.

21.5. Izkaz poslovnega izida je lahko sestavljen v eni izmed dveh stopenjskih
oblik (različici I in II). Ta standard daje prednost različici II, organizacija
pa si izbere tisto, ki ji bolj ustreza tudi glede na njene mednarodne stike.

21.6. Izkaz poslovnega izida po različici I ima pri vseh organizacijah ne glede
na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami Zakona o
gospodarskih družbah.

1. Čisti prihodki od prodaje

2. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve

4. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

5. Stroški blaga, materiala in storitev

a) Nabavna vrednost prodanih blaga in materiala ter stroški porabljenega
materiala

b) Stroški storitev

6. Stroški dela

a) Stroški plač

b) Stroški socialnih zavarovanj (posebej izkazani stroški pokojninskih
zavarovanj)

c) Drugi stroški dela

7. Odpisi vrednosti

a) Amortizacija

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

8. Drugi poslovni odhodki

9. Finančni prihodki iz deležev

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

č) Finančni prihodki iz drugih naložb

10. Finančni prihodki iz danih posojil

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

15. Drugi prihodki

16. Drugi odhodki

17. Davek iz dobička

18. Odloženi davki

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

(1 ± 2 + 3 + 4 − 5 − 6 − 7 − 8 + 9 + 10 + 11 − 12 − 13 − 14 + 15 − 16 − 17 ± 18)

21.7. Izkaz poslovnega izida po različici II ima pri vseh organizacijah ne glede
na njihovo velikost osnovno razčlenitev v skladu z zahtevami Zakona o
gospodarskih družbah.

1. Čisti prihodki od prodaje

2. Proizvajalni stroški prodanih proizvodov (z amortizacijo) oziroma nabavna
vrednost prodanega blaga

3. Kosmati poslovni izid od prodaje (1 − 2)

4. Stroški prodajanja (z amortizacijo)

5. Stroški splošnih dejavnosti (z amortizacijo)

a) Stroški splošnih dejavnosti

b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in
opredmetenih osnovnih sredstvih

c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih

6. Drugi poslovni prihodki (s prevrednotovalnimi poslovnimi prihodki)

7. Finančni prihodki iz deležev

a) Finančni prihodki iz deležev v družbah v skupini

b) Finančni prihodki iz deležev v pridruženih družbah

c) Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah

č) Finančni prihodki iz drugih naložb

8. Finančni prihodki iz danih posojil

a) Finančni prihodki iz posojil, danih družbam v skupini

b) Finančni prihodki iz posojil, danih drugim

9. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev

a) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do družb v skupini

b) Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih

10. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb

11. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti

a) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini

b) Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank

c) Finančni odhodki iz izdanih obveznic

č) Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti

12. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti

a) Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini

b) Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in meničnih obveznosti

c) Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti

13. Drugi prihodki

14. Drugi odhodki

15. Davek iz dobička

16. Odloženi davki

17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

(3 − 4 − 5 + 6 + 7 + 8 + 9 − 10 − 11 − 12 + 13 − 14 −15 ± 16)

21.8. Organizacija za izkazom poslovnega izida, v katerem prikaže postavke od 1
do 19 iz SRS 21.6 (različica I) oziroma postavke od 1 do 17 iz SRS 21.7
(različica II), prikaže izkaz drugega vseobsegajočega donosa, v katerem prikaže
postavko 19 iz SRS 21.6 in postavke od 20 do 24 iz SRS 21.8 (različica I)
oziroma postavko 17 iz SRS 21.7 in postavke od 18 do 22 iz SRS 21.8 (različica
II).

Organizacija predstavi postavke drugega vseobsegajočega donosa brez povezanih
davčnih učinkov (način neto), pri čemer mora znesek odloženega davka za vsako
postavko drugega vseobsegajočega donosa razkriti v pojasnilih.

Različica I

19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

20. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih
sredstev

21. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

22. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)

23. Druge sestavine vseobsegajočega donosa

24. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (19 + 20 + 21 + 22 + 23)

Različica II

17. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja

18. Spremembe revalorizacijskih rezerv iz prevrednotenja opredmetenih osnovnih
sredstev

19. Spremembe rezerv, nastalih zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

20. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe računovodskih izkazov podjetij v
tujini (vplivov sprememb deviznih tečajev)

21. Druge sestavine vseobsegajočega donosa

22. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja (17 + 18 + 19 + 20 + 21)

Namesto dveh izkazov, prvega, ki prikazuje sestavine izkaza poslovnega izida
(ločenega izkaza), ter drugega, ki se začne s poslovnim izidom in prikazuje
sestavine drugega vseobsegajočega donosa (izkaza vseobsegajočega donosa), lahko
organizacija vse postavke pripoznanih prihodkov in odhodkov v obračunskem
obdobju predstavi v enem samem izkazu (celotnega) vseobsegajočega donosa, v
katerem prikaže postavke od 1 do 19 iz SRS 21.6 in postavke od 20 do 24 iz SRS
21.8 (različica I) oziroma postavke od 1 do 17 iz SRS 21.7 ter postavke od 18 do
22 iz SRS 21.8 (različica II).

21.9. Teoretično možne postavke, ki pri posamezni organizaciji ne prihajajo v
poštev, se v izkazu poslovnega izida ne navajajo.

21.10. Za postavko 24 iz SRS 21.8 (različica I) ali postavko 22 iz SRS 21.8
(različica II) Celotni vseobsegajoči donos obračunskega obdobja mora
organizacija izkazati še postavke:

25 oziroma 23 Preneseni dobiček (+)/Prenesena izguba (–);

26 oziroma 24 Zmanjšanje (sprostitev) kapitalskih rezerv (+);

27 oziroma 25 Zmanjšanje (sprostitev) rezerv iz dobička ločeno po posameznih
vrstah teh rezerv (+);

28 oziroma 26 Povečanje (dodatno oblikovanje) rezerv iz dobička ločeno po
posameznih vrstah teh rezerv (–);

29 oziroma 27 Zmanjšanje za znesek dolgoročno odloženih stroškov razvijanja na
bilančni presečni dan (–);

Bilančni dobiček (kot vsota čistega dobička/čiste izgube in ustreznih postavk 25
oziroma 23, 27 oziroma 25, 28 oziroma 26 in 29 oziroma 27);

Bilančna izguba (kot vsota čistega dobička/čiste izgube in ustreznih postavk 25
oziroma 23, 26 oziroma 24, 27 oziroma 25, 28 oziroma 26 in 29 oziroma 27).

Namesto v izkazu poslovnega izida lahko organizacija te podatke izkaže v dodatku
izkaza gibanja kapitala ali v pojasnilih k računovodskim izkazom.

21.11. Izkaz poslovnega izida prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem
uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v
enakem prejšnjem obračunskem obdobju.

V izkazu poslovnega izida za medletno obdobje pa se zneski v stolpcu za
obravnavano medletno obdobje v naslednjem stolpcu dopolnijo z zneski za
obravnavano poslovno leto do danega datuma ter spet v nadaljnjem stolpcu še s
podatki za primerljiva medletna obdobja prejšnjega poslovnega leta.

c) Prilagojeno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje

21.12. Osnovno razčlenjevanje postavk v izkazu poslovnega izida se prilagodi
velikosti organizacije, dejstvu, da je obvladujoča ali odvisna organizacija, in
medletnemu poročanju.

21.13. Srednje in velike organizacije dodatno razčlenjujejo čiste prihodke od
prodaje na prihodke, dosežene na domačem trgu, in prihodke, dosežene na tujem
trgu. Organizacije, ki niso obvladujoče ali odvisne organizacije, majhne
organizacije in mikro organizacije ter organizacije, ki niso zavezane reviziji,
v obrazcu izkaza poslovnega izida po različici I iz SRS 25.6 ne razčlenjujejo
postavk od 9 do 14 oziroma po različici II iz SRS 25.7 postavk od 7 do 12.

21.14. Izkaz poslovnega izida za medletno obdobje je lahko zgoščen, mora pa
zajemati najmanj vsako skupino in podskupino iz zadnjega letnega izkaza
poslovnega izida ter izbrana pojasnila, ki jih zahteva ta standard.

č) Razkrivanje postavk v izkazu poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje

21.15. Pojasnila k izkazu poslovnega izida vsebujejo:

a) informacije o podlagi za pripravo izkaza poslovnega izida in posebnih
računovodskih usmeritvah, izbranih in uporabljenih pri pomembnih poslih in
drugih poslovnih dogodkih;

b) informacije, ki jih zahtevajo Slovenski računovodski standardi in Zakon o
gospodarskih družbah ter niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida;

c) dodatne informacije, ki niso predpisane v obrazcu izkaza poslovnega izida, so
pa potrebne za pošteno predstavitev.

21.16. Za vse organizacije so obvezna pojasnila k izkazu poslovnega izida, ki
jih kot takšna navaja Zakon o gospodarskih družbah. Za organizacije, ki so
zavezane reviziji, so obvezna tudi druga razkritja, ki jih navajajo Slovenski
računovodski standardi.

Vse organizacije morajo za prihodke in odhodke pomembnih vrednosti, če niso
predstavljeni drugod, ločeno razkriti njihovo naravo in znesek. Gre predvsem za
prihodke in odhodke, ki se nanašajo na:

a) znižanje vrednosti zalog do čiste iztržljive vrednosti oziroma njihov odpis
ali popravke vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev do nadomestljive vrednosti
in razveljavitve (storne) takih popravkov vrednosti;

b) odtujitve opredmetenih osnovnih sredstev;

c) odtujitve finančnih naložb;

č) ustavljeno poslovanje;

d) poravnavanje pravd;

e) reorganiziranje delovanja podjetja in razveljavitve (storne) vseh rezervacij
za reorganiziranje;

f) druge razveljavitve (storne) rezervacij.

21.17. V zvezi z računovodskimi usmeritvami se v pojasnilih opisujejo:

a) podlage za merjenje gospodarskih kategorij v izkazu poslovnega izida;

b) računovodske usmeritve, potrebne za pravilno razumevanje izkaza poslovnega
izida;

c) vrsta sprememb računovodskih usmeritev in računovodskih ocen ter razlog zanje
pa tudi njihov znesek (če zneska ni mogoče izračunati, je treba to dejstvo
razkriti);

č) vrsta in znesek popravka pomembne napake.

21.18. V pojasnilih k izkazu poslovnega izida se, če niso predstavljeni drugod,
predstavijo:

a) sedež in pravna oblika organizacije;

b) narava poslovanja in najpomembnejše dejavnosti;

c) ime obvladujoče organizacije;

č) število zaposlenih na koncu obračunskega obdobja.

21.19. V delniških družbah se poleg postavk, ki jih vsebujeta različici I in II
izkaza poslovnega izida, predstavita še posebej čisti dobiček, ki pripada
navadnim delničarjem, in posebej čisti dobiček, ki pripada prednostnim
delničarjem. Čisti dobiček, ki pripada navadnim delničarjem, se predstavi kot
osnovni čisti dobiček in kot popravljeni čisti dobiček. Zadnji je čisti poslovni
izid za navadne delničarje, prilagojen za učinke popravljalnih potencialnih
navadnih delnic. Od prvega se razlikuje za učinek, ki ga po plačilu davka
povzročijo:

a) morebitne dividende za popravljalne potencialne navadne delnice, odštete pri
izračunavanju prvega;

b) obresti, pripoznane v obračunskem obdobju za popravljalne potencialne navadne
delnice;

c) druge morebitne spremembe prihodkov ali odhodkov, izhajajoče iz zamenjave
popravljalnih potencialnih navadnih delnic.

Organizacija mora predstaviti osnovni in popravljeni čisti dobiček na delnico za
vse razrede navadnih delnic, povezane z različnimi pravicami do deleža v čistem
dobičku obračunskega obdobja. Obe vrsti dobička mora predstaviti enako vidno za
vsa predstavljena obračunska obdobja. Predstavitev je potrebna, celo če so
razkriti zneski negativni (izguba na delnico).

Če se število uveljavljajočih se navadnih ali potencialnih navadnih delnic
poveča zaradi izdaje brezplačnih delnic na podlagi prenosa rezerv v delniški
kapital podjetja ali posebne premije obstoječim delničarjem ali razcepitve
delnic oziroma zmanjša zaradi obratne razcepitve delnic, je treba popraviti
izračun osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico za vsa
predstavljena obračunska obdobja. Če pride do teh sprememb po dnevu bilance
stanja, vendar pred objavo računovodskih izkazov, je podlaga za izračune na
delnico za te pa tudi za vse morebitne računovodske izkaze za prejšnja obdobja
novo število delnic. Če se v izračunih na delnico take spremembe števila delnic
upoštevajo, je to treba razkriti. Poleg tega se osnovni in popravljeni čisti
dobiček na delnico vseh prikazanih obdobij popravita za učinke:

a) bistvenih napak in popravkov, ki so posledice sprememb računovodskih
usmeritev;

b) poslovnih združitev, ki pomenijo združitev kapitalskih deležev.

Razkrijejo se:

a) zneski, uporabljeni kot števci pri izračunavanju osnovnega in popravljenega
čistega dobička na delnico, in uskladitev teh zneskov s čistim dobičkom ali
čisto izgubo obračunskega obdobja;

b) tehtano povprečno število navadnih delnic, uporabljeno kot imenovalec pri
izračunavanju osnovnega in popravljenega čistega dobička na delnico, in
uskladitev teh imenovalcev med seboj.

21.20. Organizacija, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega izida po različici
I, mora v pojasnilih k izkazu pojasniti stroške po funkcionalnih skupinah, kot
so nabavna vrednost prodanega blaga in proizvajalni stroški prodanih proizvodov,
stroški prodajanja in stroški splošnih dejavnosti, vse z vštetimi ustreznimi
stroški amortizacije. Organizacija, ki se odloči za obliko izkaza poslovnega
izida po različici II, pa mora v prilogi pojasniti stroške po vrstah, kot so
nabavna vrednost prodanega blaga in materiala, stroški porabljenega materiala,
stroški storitev, stroški plač, stroški socialnih zavarovanj (posebej stroški
pokojninskih zavarovanj v pojasnilu), stroški amortizacije, prevrednotovalni
poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih
ter prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih.

21.21. Razkritja v zvezi s posameznimi kategorijami v izkazu poslovnega izida
morajo ustrezati zahtevam, pojasnjenim v SRS 12–17.

21.22. Pojasnila k medletnim računovodskim bilancam stanja morajo vsebovati:

a) izjavo, da so bile uporabljene iste računovodske usmeritve in metode kot v
zadnjem letnem računovodskem izkazu, če je prišlo do sprememb, pa opisati
njihovo vrsto in njihov znesek;

b) pojasnilo o sezonski naravi in z njo povezani prodajni uspešnosti medletnega
delovanja;

c) vrsto in znesek sprememb ocen zneskov, o katerih se je poročalo v prejšnjih
medletnih obdobjih istega poslovnega leta, ali ocen zneskov, o katerih se je
poročalo v prejšnjih poslovnih letih, če takšne spremembe pomembno vplivajo na
obravnavano medletno obdobje;

č) pomembne dogodke po koncu medletnega obdobja, ki niso bili izkazani v izkazih
poslovnega izida za medletno obdobje.

21.23. Če se ocena zneska, sporočena za kako medletno obdobje, v zadnjem
medletnem obdobju poslovnega leta pomembno spremeni, vendar se za takšno končno
medletno obdobje ne objavi poseben izkaz poslovnega izida, se vrsta in znesek te
spremembe ocene razkrijeta v pojasnilih k letnemu izkazu poslovnega izida za
tisto poslovno leto.

21.24. Posebej se (v pojasnilih) razkrijejo čisti poslovni izid (dobiček ali
izguba po obdavčitvi) iz ustavitve poslovanja.

21.25. Organizacija mora v pojasnilih razkriti spremembe zaradi prerazvrstitev,
ki se nanašajo na postavke drugega vseobsegajočega donosa in vplivajo na
poslovni izid. Postavke drugega vseobsegajočega donosa se predstavijo po
prenosih v čisti poslovni izid.

C. Opredelitev ključnih pojmov

21.26. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Čisti prihodki od prodaje so prodajne vrednosti prodanih količin, zmanjšane
za popuste ob prodaji ali kasneje (na primer za blagajniške popuste) pa tudi za
vrednost vrnjenih količin.

b) Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje je razlika
med njihovo vrednostjo na koncu poslovnega obdobja in njihovo vrednostjo na
začetku poslovnega obdobja; če je njihova vrednost na koncu obdobja večja, ima
sprememba pozitivni predznak, v nasprotnem primeru pa negativnega.

c) Drugi usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve so proizvodi, ki jih
ustvari organizacija, ali storitve, ki jih opravi organizacija, in nato zajame
med svoja opredmetena osnovna sredstva ali neopredmetena sredstva. Ne morejo se
pojavljati kot sestavni del zalog ali ponovno stroškov ali poslovnih odhodkov,
na primer v zvezi z oglaševanjem. Ker v zvezi z usredstvenimi lastnimi proizvodi
ali storitvami ni mogoče izkazovati dobička, jih je mogoče s kontov stroškov po
stroškovnih nosilcih prenesti na ustrezne konte opredmetenih osnovnih sredstev,
neopredmetenih sredstev, zalog ali časovnih razmejitev tudi mimo prihodkov in
odhodkov.

č) Prilagoditve zaradi prerazvrstitev so zneski neiztrženih dobičkov oziroma
izgub, ki so bili pripoznani v drugem vseobsegajočem donosu in jih na podlagi
določb drugih SRS organizacija ob iztrženju prenese v poslovni izid.

Č. Pojasnila

21.27. V različici I izkaza poslovnega izida je sprememba vrednosti zalog
proizvodov in nedokončane proizvodnje razlika, ki jo dobimo, če od vrednosti teh
zalog na koncu poslovnega leta odštejemo vrednost teh zalog na začetku istega
poslovnega leta.

21.28. Letni obračunski izkaz poslovnega izida se sestavi po uskladitvi postavk
v poslovnih razvidih z ugotovitvami pri popisu sredstev in obveznosti do
njihovih virov ob predpostavki, da gre za delujočo organizacijo. V njem se ne
upoštevajo zakonske določbe o opredeljevanju in merjenju posameznih postavk
prihodkov in odhodkov kot sestavin ustreznega davčnega obračuna. V letnem izkazu
poslovnega izida se upošteva le v njej obračunani znesek davkov iz dobička.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

21.29. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 25 Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje (2006).