Slovenski računovodski standard 31 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZADRUGAH

A. Uvod

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom
SRS ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23.
Zadruge navedene standarde uporabljajo neposredno pri pripoznavanju, odpravi
pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov
ter merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, denarnih
tokov ter gibanja kapitala.

Poleg določb navedenih standardov pa zadruge dodatno upoštevajo še določila tega
standarda. Ta standard posebej obravnava nerazdeljivo zadružno lastnino,
ugotavljanje poslovnega izida zadruge in nadomeščanje neporavnane izgube iz
prejšnjih let.

Z zadrugami so v tem standardu mišljene organizacije, ki so kot zadruge,
zadružne zveze ali evropske zadruge (SCE) vpisane v sodni register.

B. Standard

31.1. Izkaz stanja za zadruge se sestavlja v obliki bilance stanja, ki je
razčlenjena glede na velikost zadruge (majhna, srednja, velika) v skladu s SRS
20 − Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje, le da zadruge pri
obveznostih do virov sredstev pod točko A. Kapital, I. Vpoklicani kapital
izkazujejo tele postavke:

A. Kapital

I. Zadružni kapital

1. Nerazdeljivi kapital

2. Deleži članov zadruge

a) Obvezni deleži članov zadruge

b) Prostovoljni deleži članov zadruge

31.2. Postavke v bilanci stanja zadruge za zunanje poslovno poročanje je treba
razkriti v skladu s SRS 20 − Oblike bilance stanja za zunanje poslovno
poročanje.

31.3. Zadruga poleg drugih zunajbilančnih postavk izkazuje tudi prevzeta jamstva
svojih članov na podlagi zadružnih pravil.

31.4. Zadruga sestavlja izkaz poslovnega izida, kot je določen v SRS 21 − Oblike
izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje v členu SRS 21.6.
(različica I).

31.5. Postavke v izkazu poslovnega izida zadruge za zunanje poslovne potrebe je
treba razkriti v skladu s SRS 21 – Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje
poslovno poročanje.

31.6. V prilogi k izkazu poslovnega izida zadruga izkaže, kako je čisti dobiček
poslovnega leta skupaj z nerazporejenim čistim dobičkom iz prejšnjih let
razdeljen in kako je čista izguba poslovnega leta skupaj z neporavnano čisto
izgubo iz prejšnjih let poravnana.

31.7. Srednja oziroma velika zadruga po sodilih iz Zakona o gospodarskih družbah
sestavi tudi izkaz denarnih tokov v skladu s SRS 22 – Oblike izkaza denarnih
tokov za zunanje poslovno poročanje in upoštevanju členitve kapitala iz SRS
31.1.

31.8. Srednja oziroma velika zadruga po sodilih iz Zakona o gospodarskih družbah
sestavi tudi izkaz gibanja kapitala v skladu s SRS 23 – Oblike izkaza gibanja
kapitala za zunanje poslovno poročanje.

C. Opredelitev ključnih pojmov

31.9. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Nerazdeljivi zadružni kapital je trajni poslovni sklad zadruge, ki je nastal
kot nedeljivo čisto premoženje v zadrugah do uskladitve njihove organiziranosti
z Zakonom o zadrugah (Uradni list SFRJ, št. 3/1990) oziroma Zakonom o zadrugah
(Uradni list RS, št. 13/1992), čisto premoženje, ki ga je zadruga pridobila na
podlagi določb Zakona o zadrugah o udeležbi zadrug pri lastninskem
preoblikovanju določenih podjetij (57.–64. člen ZZad) oziroma o vračanju
nekdanjega zadružnega premoženja (65.–68. člen ZZad), in čisto premoženje, ki ga
je zadruga pridobila na podlagi akta o razdružitvi premoženja nekdanjih
gozdnogospodarskih organizacij (točka b) iz 83. člena Zakona o gozdovih. Je
nedeljivo čisto premoženje zadruge, za katero se smiselno uporabljajo predpisi o
lastninski pravici. Namenjen je izključno za financiranje skupnega poslovanja
zadruge in njenih članov. Sredstev iz tega sklada ni mogoče razdeliti niti ob
morebitni likvidaciji zadruge ali njenem stečaju niti ob prenehanju zadruge. To
velja tudi za čisto zadružno premoženje, pridobljeno na podlagi določb o vračilu
nekdanjega zadružnega premoženja pri lastninskem preoblikovanju podjetij.

b) Deleži članov zadruge so del njenega kapitala, njihovo višino določijo člani
v zadružnih pravilih skladno z Zakonom o zadrugah oziroma Uredbo 1435/2003/ES.
Vpisani kapital SCE ne sme biti nižji od zneska, ki ga določajo pravila SCE,
vendar ne nižji od 30.000 evrov. V zadrugi, ustanovljeni na podlagi Zakona o
zadrugah, zadružna pravila, ki dopuščajo prenos deležev, lahko določijo najnižji
znesek, pod katerega se kapital zadruge, ki ga sestavljajo članski deleži, ne
sme zmanjšati zaradi izplačil članom oziroma njihovim pravnim naslednikom. V
drugih zadrugah, ustanovljenih na podlagi Zakona o zadrugah, se lahko kapital
spreminja, ne da bi bil določen spodnji znesek, pod katerega se ne sme znižati.

c) Prostovoljni skladi so skladi, ki jih zadruga oblikuje na podlagi zadružnih
pravil (statutarne rezerve) ali na podlagi sklepa občnega zbora (druge rezerve
iz dobička). Taki so rezervni sklad, sklad za izobraževanje, razvojni sklad,
sklad za dajatve socialne narave in podobni skladi. V bilanci stanja se izkažejo
kot del rezerv iz dobička.

Č. Pojasnila

31.10. Zadruge se za potrebe računovodskega poročanja razvrščajo na mikro
zadruge, majhne, srednje in velike zadruge z uporabo istih meril in na enak
način kot gospodarske družbe.

31.11. Kapital zadruge sestavljajo nerazdeljivi zadružni kapital, deleži članov
zadruge, zakonske, statutarne in druge rezerve iz dobička, preneseni čisti
dobiček ali prenesena čista izguba iz prejšnjih let, revalorizacijske rezerve,
rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti, nerazporejeni čisti
dobiček ali neporavnana čista izguba v poslovnem letu in drugi morebitni skladi,
oblikovani v skladu z zadružnimi pravili.

31.12. Zadruga oblikuje rezerve pri delitvi čistega dobička po zadružnih
pravilih in najmanj v velikosti, predpisani z Zakonom o zadrugah oziroma Uredbo
1435/2003/ES.

31.13. Zadruga lahko nameni preostanek letnega presežka čistega dobička po
oblikovanju obveznih rezerv za svoje sklade in za deleže svojih članov v
sorazmerju z njihovim poslovanjem z njo (zadružni ristorno). Podrobnejša sodila
za udeležbo članov v preostanku čistega dobička določi zadruga z zadružnimi
pravili.

31.14. Zadruga poravnava izgubo iz obveznih rezerv oziroma iz nerazporejenega
čistega dobička iz prejšnjih let. Če obvezne rezerve in morebitni nerazporejeni
čisti dobiček iz prejšnjih let ne zadoščajo za poravnavo čiste izgube iz
prejšnjih let, poravna preostanek iz svojih drugih prostovoljnih skladov. Če
izguba še vedno ni poravnana, jo poravna iz nerazdeljivega zadružnega kapitala
ter iz obveznih in prostovoljnih deležev članov zadruge, in sicer v sorazmerju z
velikostjo nerazdeljivega zadružnega kapitala in deležev članov.

31.15. Če se zaradi odpisa ali izgube vrednost deležev in skladov zadruge
zmanjša za več kot polovico, mora občni zbor zadruge skleniti, da se deleži
doplačajo v celotni odpisani vrednosti, ali pa predlagati, da se nad zadrugo
uvede stečajni postopek.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

31.16. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Zadruge,
ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja
2016, preostale zadruge pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Zadruge z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 34 Računovodske rešitve v zadrugah (2008).