Slovenski računovodski standard 33 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V DRUŠTVIH IN INVALIDSKIH ORGANIZACIJAH

A. Uvod

Ta standard je povezan z Uvodom v Slovenske računovodske standarde in Okvirom
SRS ter s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23.
Društva navedene standarde uporabljajo neposredno pri pripoznavanju, odpravi
pripoznanja, merjenju in vrednotenju sredstev in obveznosti do njihovih virov
ter merjenju in izkazovanju prihodkov, odhodkov, poslovnega izida, denarnih
tokov ter gibanja kapitala.

Poleg določb navedenih standardov pa društva in invalidske organizacije dodatno
upoštevajo še določila tega standarda.

Z društvom je v tem standardu mišljena organizacija, ustanovljena v skladu z
Zakonom o društvih.

Kot invalidska organizacija je v tem standardu mišljena organizacija,
ustanovljena v skladu z Zakonom o društvih, ki ima po Zakonu o invalidskih
organizacijah status invalidske organizacije.

B. Standard

33.1. Društvo sestavi na podlagi podatkov, izkazanih v poslovnih knjigah, in
popisa na koncu obračunskega obdobja letno računovodsko poročilo, ki obsega:

– bilanco stanja s pojasnili, ki vsebujejo tudi opis porabe čistega presežka
prihodkov nad odhodki preteklih obračunskih obdobij;

– izkaz poslovnega izida s pojasnili;

– prilogo k izkazu poslovnega izida s pojasnili, ki prikazuje obseg pridobitne
dejavnosti društva v obračunskem obdobju.

33.2. Bilanco stanja za zunanje poslovno poročanje sestavljajo najmanj postavke,
ki jih SRS 20 – Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje določa za
majhne družbe, le da društva pri obveznostih do virov sredstev pod točko A.
izkazujejo Sklad, ki je razčlenjen na:

A. Sklad

I. Društveni sklad

II. Revalorizacijske rezerve

III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti

Društvo ne obračunava odloženih terjatev in odloženih obveznosti za davek.

33.3. Društvo sredstva in obveznosti do virov sredstev računovodsko obravnava v
skladu s SRS od 1 do SRS 17. Ne glede na to pa društvo, ki v skladu z Zakonom o
društvih ni zavezano revidirati svojih računovodskih izkazov, lahko vrednoti
sredstva in obveznosti do virov sredstev po tehle pravilih:

Nabavna vrednost neodplačno pridobljenih (podarjenih) sredstev,katerih nakupna
cena oziroma tržna vrednost ni znana, se določi z ocenitvijo, pri čemer se
upošteva nabavna vrednost enakih ali primerljivih sredstev. Opredmetena osnovna
sredstva in neopredmetena sredstva, ki jih je izdelalo društvo samo, se
vrednotijo po nastalih stroških, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi
za uporabo.

Finančne naložbe in terjatve se ne prevrednotujejo, razen v primeru oslabitve
ali odprave njihove oslabitve.

Vrednost finančnih naložb in terjatev, za katere se utemeljeno domneva, da ne
bodo poravnane oziroma ne bodo poravnane v celoti, mora društvo razkriti v
pojasnilih k računovodskim izkazom.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se vrednotijo po nakupnih cenah, zaloge
proizvodov in nedokončane proizvodnje pa s stroški izdelavnega materiala in
tujih izdelavnih storitev. Porabljene zaloge se vrednotijo po izbrani metodi.

Zaloge materiala in trgovskega blaga se lahko na koncu obračunskega obdobja
ovrednotijo po zadnjih dokumentiranih nakupnih cenah, zaloge proizvodov in
nedokončane proizvodnje pa po zadnjih cenah potroškov izdelavnega materiala in
tujih izdelavnih storitev. Za ugotovljene razlike se popravijo stroški
porabljenega materiala ali prodanega trgovskega blaga oziroma materiala in
storitev.

33.4. Društveni sklad se vrednoti v znesku razlike med vrednostjo sredstev
skupaj z aktivnimi časovnimi razmejitvami ter vrednostjo dolgov skupaj z
rezervacijami, pasivnimi časovnimi razmejitvami, revalorizacijskimi rezervami in
rezervami iz vrednotenja po pošteni vrednosti.

33.5. Izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje društvo sestavi v
skladu SRS 21 – Izkaz poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje, po
različici I, pri čemer se ne uporablja zaporedna številka 18. Odloženi davki.
Zaporedna številka 19. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja se nadomesti z
zaporednimi številkami:

19. Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja;

20. Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja;

21. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz čistega presežka
prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij.

V postavko Drugi poslovni prihodki društvo vključi tudi prihodke od:

a) dotacij iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij
v Republiki Sloveniji;

b) dotacij iz proračunskih in drugih javnih sredstev;

c) dotacij iz drugih fundacij, skladov in ustanov;

č) donacij drugih pravnih in fizičnih oseb;

d) prispevkov uporabnikov posebnih socialnih programov;

e) članarin in prispevkov članov.

Društvo postavke a) do e) tega člena vrednostno obvezno razkrije v pojasnilih k
izkazu poslovnega izida.

Čisti presežek prihodkov obračunskega obdobja je razlika med (večjim) zneskom
prihodkov in zneskom odhodkov v obračunskem obdobju, zmanjšana za obračunani
davek od dohodkov pravnih oseb.

Čisti presežek odhodkov obračunskega obdobja je razlika med (večjimi) odhodki
ter obračunanim davkom od dohodkov pravnih oseb in prihodki v obračunskem
obdobju.

Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz čistega presežka prihodkov
iz prejšnjih obračunskih obdobijzajema tisti znesek čistega presežka prihodkov
iz prejšnjih obračunskih obdobij, ki ga društvo nameni za pokrivanje odhodkov
obravnavanega obračunskega obdobja.

Vsebine postavk izkaza poslovnega izida, ki niso opredeljene v tem standardu, so
opredeljene v SRS 1 do SRS 17.

33.6. Stroški, odhodki in prihodki se računovodsko obravnavajo po SRS 12 do SRS
15. Ne glede na to pa lahko društvo, ki po Zakonu o društvih ni zavezano
revidirati svojih računovodskih izkazov, na kontih stroškov materiala in
prodanega trgovskega blaga knjiži med obračunskim obdobjem nakupno vrednost
tedaj kupljenih količin materiala in trgovskega blaga, na koncu obračunskega
obdobja pa uskladi znesek stroškov porabljenega ali prodanega materiala in glede
na spremembo vrednosti zalog, ugotovljeno s popisom količin in njihovim
ovrednotenjem po zadnjih nakupnih cenah. Društvo v tem primeru v pojasnilih k
izkazu poslovnega izida razkrije:

a) nabavno vrednost nabavljenega materiala;

b) povečanje vrednosti zalog materiala;

c) zmanjšanje vrednosti zalog materiala.

33.7. Društvo vodi poslovne knjige na način, ki omogoča izkazovanje podatkov,
potrebnih za sestavitev letne bilance stanja in izkaza poslovnega izida.
Društvo, ki ne izkazuje vseh podatkov, potrebnih za sestavitev računovodskih
izkazov (enostavno knjigovodstvo in poenostavljeno izkazovanje) v poslovnih
knjigah, jih zagotovi z letnim popisom.

Društvo, ki je v obračunskem obdobju, za katero sestavlja letno poročilo,
opravljalo tudi pridobitno dejavnost, mora sestaviti prilogo k izkazu poslovnega
izida v obliki iz SRS 33.5., v kateri navede zneske, ki se nanašajo na
pridobitno dejavnost.

Društvo mora za sestavitev priloge iz prejšnjega odstavka sprejeti ustrezna
sodila za razvrščanje posrednih stroškov na tiste, ki se nanašajo na pridobitno
dejavnost, in tiste, ki se nanašajo na nepridobitno dejavnost. Če ni mogoče
določiti ustreznega sodila, se kot sodilo upošteva razmerje med prihodki,
doseženimi z opravljanjem pridobitne dejavnosti, in prihodki, doseženimi z
opravljanjem nepridobitne dejavnosti društva v obračunskem obdobju. Sodila mora
društvo razkriti v prilogi.

33.8. Društvo, ki v skladu z zakonom, ki ureja poslovanje društev, lahko vodi
poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, pri tem upošteva določila
priloge I k SRS 30 – Enostavno knjigovodstvo.

33.9. Kot poslovno dokumentacijo mora društvo zagotoviti tudi po časovnem
zaporedju urejene izpiske o spremembah stanja na računih pri bankah.

33.10. Društvo v poslovnih knjigah ali posebnih evidencah zagotavlja podatke o
porabi namenskih javnih in drugih sredstev, prejetih za delovanje, za izvajanje
posebnih socialnih programov in naložbe.

33.11. Društvo mora ne glede na način vodenja poslovnih knjig na koncu
obračunskega obdobja popisati sredstva in dolgove. Popis mora opraviti tudi na
začetku oziroma ob prenehanju opravljanja dejavnosti in ob nastanku statusne
spremembe.

33.12. Poslovne knjige in poročila morajo biti dostopne na sedežu društva. Če
vodi njegove poslovne knjige druga pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano
dejavnost v skladu s klasifikacijo dejavnosti, so lahko poslovne knjige pri
njej.

C. Opredelitev ključnih pojmov

33.13. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Z izrazom obračunsko obdobje je mišljeno obdobje, za katero društvo sestavlja
letno poročilo.

b) Društveni sklad je lastni vir financiranja društva. Zajema znesek ustanovne
vloge, čistega presežka prihodkov, razporejenega za določene namene,
nerazporejenega čistega presežka prihodkov in nepokritega čistega presežka
odhodkov (odbitna postavka). Ustanovno vlogo društva predstavljajo sredstva, ki
so društvu s strani ustanoviteljev dana na razpolago ob ustanovitvi in so kot
taka navedena v ustanovnem aktu društva.

c) Pravne podlage so predpisi, pogodbe, sodne odločitve in pisno izražene
odločitve upnikov ali lastnikov, da se odpovedujejo pravicam oziroma lastništvu
na sredstvih.

Č. Pojasnila

33.14. Društvo ima lahko v okviru društvenega sklada tudi rezerve ter namenske
sklade za izobraževalne, socialne in druge namene v skladu s svojimi pravili in
odločitvami.

33.15. Finančne prihodke oziroma odhodke povečujejo tudi spremembe finančnih
naložb, poslovnih terjatev ter finančnih in poslovnih obveznosti, ki temeljijo
na drugih pravnih podlagah.

Uskladitev vrednosti finančnih naložb, poslovnih terjatev ter finančnih in
poslovnih obveznosti se opravi na dan nastanka pravne podlage, ki je povzročila
spremembo vrednosti, pri usklajevanju na podlagi dogovorjenega prevrednotovanja
pa tudi pri sestavljanju letnega poročila.

33.16. Društvo lahko pokrije čisti presežek odhodkov iz rezerv, iz čistega
presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij, lahko pa tudi v breme
drugih delov društvenega sklada.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

33.17. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu je dal soglasje minister, pristojen za
finance. Društva in invalidske organizacije ga začnejo uporabljati 1. januarja
2016.

Društva in invalidske organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda
prenehajo uporabljati SRS 33 (2007) – Računovodske rešitve v društvih in
invalidskih organizacijah in Pojasnilo k SRS 33 (2006).