Slovenski računovodski standard 39 (2016) – RAČUNOVODSKE REŠITVE V ORGANIZACIJAH V STEČAJU ALI LIKVIDACIJI

A. Uvod

Ta standard obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju
ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje.

Ta standard ureja pravila sestavljanja otvoritvene bilance stanja organizacije v
stečaju ali likvidaciji (odslej otvoritvena bilanca), vrednotenja in merjenja
računovodskih postavk v času stečajnega ali likvidacijskega postopka (odslej
postopek), vodenja poslovnih knjig v času postopka, sestavljanja zaključne
bilance stanja organizacije v stečaju ali likvidaciji (odslej zaključna bilanca)
ter hrambe dokumentacije po zaključku postopka.

Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali likvidaciji tiste
organizacije, za katere je bil na podlagi zakona uradno začet postopek stečaja
ali prisilne likvidacije. Ta standard se ne uporablja za organizacije, ki
prenehajo na podlagi predpisov o prenehanju po skrajšanem postopku.

Kadar s tem standardom niso predvidene posebne računovodske rešitve za
organizacije v stečaju ali likvidaciji, se smiselno uporabljajo Uvod v Slovenske
računovodske standarde in Okvir SRS ter Slovenski računovodski standardi (SRS)
od 1 do 17 ter 20 do 23. Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z
opredelitvijo ključnih pojmov (poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom
v Slovenske računovodske standarde in računovodskim Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk v otvoritveni
bilanci

39.1. Na dan pred začetkom postopka sestavi organizacija v stečaju ali
likvidaciji (odslej organizacija) računovodske izkaze v skladu z Uvodom v
Slovenske računovodske standarde in okvirom SRS ter s Slovenskimi računovodskimi
standardi (SRS) od 1 do 17 ter 20 do 23.

39.2. Na dan začetka postopka popiše organizacija vsa sredstva in obveznosti do
njihovih virov ter sestavi otvoritveno bilanco ob upoštevanju pravil vrednotenja
in merjenja računovodskih postavk v skladu s tem standardom.

Organizacija sestavi otvoritveno bilanco najkasneje v 4 mesecih od začetka
postopka.

39.3. Organizacija pojasni pomembnejše razlike med bilanco stanja, sestavljeno
na dan pred začetkom postopka, in otvoritveno bilanco v prilogi k otvoritveni
bilanci.

b) Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti do njihovih virov
v otvoritveni bilanci

39.4. Neopredmetena sredstva se v otvoritveni bilanci stanja ovrednotijo po
ocenjeni tržni vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje.

Naložbe v koncesije, patente, licence, blagovne znamke in podobne pravice se
izkažejo le, če jih je mogoče prodati.

V otvoritveni bilanci stanja se ne izkažejo dolgoročne aktivne časovne
razmejitve, ki obsegajo:

– dolgoročno razmejene stroške razvijanja;

– naložbe v dobro ime;

– druge dolgoročno razmejene postavke.

39.5. Opredmetena osnovna sredstva (zemljišča, zgradbe, oprema, osnovna čreda in
večletni nasadi) se v otvoritveni bilanci ovrednotijo po ocenjeni tržni
vrednosti ob predpostavki prisilne prodaje.

Posebej se izkažejo tudi opredmetena osnovna sredstva, pridobljena s finančnim
najemom.

39.6. Dolgoročne finančne naložbe se izkažejo kot kratkoročne finančne naložbe.

39.7. Finančne naložbe v kapital drugih organizacij se ovrednotijo po tržni
oziroma čisti iztržljivi vrednosti.

Dani posojila, depoziti in varščine se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti
iztržljivi vrednosti. V plačilo nezapadle finančne naložbe, ki se ne
obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

Odkupljene lastne delnice oziroma deleži se ne izkažejo. Terjatve za nevplačani
vpisani kapital se izkažejo po pogodbeni vrednosti.

39.8. Finančne naložbe v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem
tečaju Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.9. Zaloge surovin in materiala, drobnega inventarja in embalaže, nedokončane
proizvodnje, gotovih proizvodov in trgovskega blaga se v otvoritveni bilanci
ovrednotijo po čisti iztržljivi vrednosti, razen tistih, ki jih bo organizacija
uporabila pri morebitnem nadaljevanju proizvajanja. Slednje se ovrednotijo po
SRS 4 – Zaloge.

39.10. Dolgoročne terjatve iz poslovanja in financiranja se prenesejo na konte
kratkoročnih terjatev iz poslovanja in financiranja.

39.11. Terjatve se ovrednotijo po pogodbeni ali čisti iztržljivi vrednosti.

V plačilo nezapadle terjatve, ki se ne obrestujejo, se ovrednotijo po
diskontirani vrednosti na dan začetka postopka.

39.12. Terjatve v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.13. Gotovina v blagajnah ter dobroimetja na računih v bankah in drugih
finančnih institucijah se v otvoritveni bilanci izkažejo kot denarna sredstva.

Denarna sredstva v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.14. Neiztržljivi kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi
odhodki se v otvoritveni bilanci ne izkažejo. Vrednotnice in drugi iztržljivi
kratkoročno odloženi stroški oziroma kratkoročno odloženi odhodki se ovrednotijo
po čisti iztržljivi vrednosti na dan začetka postopka.

39.15. Organizacija posebej razkrije vsa sredstva, ki so obremenjena s
stranskimi pravicami.

Terjatve in obveznosti, ki po zakonu, ki ureja insolventne postopke, veljajo za
pobotane na dan začetka postopka, se v otvoritveni bilanci stanja ne izkažejo.

39.16. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve se v otvoritveni bilanci ne
izkažejo. Izkažejo se le morebitne obveznosti, ki so na njihovi podlagi že
nastale do začetka postopka, ali pa je gotovo, da bodo nastale med postopkom.
Takšne obveznosti se izkažejo kot kratkoročne.

39.17. Dolgoročne obveznosti iz financiranja in iz poslovanja se prenesejo na
konte kratkoročnih obveznosti iz financiranja in iz poslovanja.

39.18. Ločeno se izkažejo obveznosti do upnikov prednostnih, podrejenih in
navadnih terjatev, ločitvenih upnikov in izločitvenih upnikov, ter obveznosti do
upnikov, pobotane v času postopka.

Prijavljene terjatve upnikov, ki so prerekane, in že nastale obveznosti iz
stroškov postopka, se izkažejo posebej.

Posebej se izkažejo obveznosti do upnikov za terjatve, povezane z razveznim
pogojem.

39.19. Obveznosti se izkažejo v zneskih, ki so usklajeni z zneski prijavljenih
terjatev upnikov. Obveznosti, ki do sestavitve otvoritvene bilance še niso
usklajene s prijavljenimi terjatvami upnikov, ter obveznosti, ki jih po zakonu,
ki ureja insolventne postopke, ni treba prijaviti, se izkažejo v vrednostih, ki
jih ugotovi stečajni upravitelj.

Obveznosti do upnikov, ki svojih terjatev ne prijavijo pravočasno, se ne
izkažejo.

39.20. Obveznosti v tujih valutah se preračunajo v evre po referenčnem tečaju
Evropske centralne banke na dan začetka postopka.

39.21. V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja in poslovanja, ki se ne
obrestujejo, se ovrednotijo po diskontirani vrednosti.

c) Obveznosti do lastnikov

39.22. Pozitivna razlika med sredstvi in obveznostmi do njihovih virov se v
otvoritveni bilanci izkaže kot obveznost do lastnikov, negativna razlika pa kot
izguba med sredstvi otvoritvene bilance.

č) Posebnosti vrednotenja in merjenja računovodskih postavk med postopkom

39.23. Med postopkom vodi organizacija poslovne knjige in sestavlja računovodske
izkaze v skladu s tem standardom in ob upoštevanju posameznih SRS-jev, ki
urejajo gospodarske kategorije (Standardi I).

39.24. Zaloge, uporabljene za dokončanje proizvodnje ali proizvodnjo med
postopkom, se vrednotijo po SRS 4 – Zaloge.

39.25. Terjatve, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene po SRS
5 – Terjatve.

39.26. Finančne naložbe, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene
po SRS 3 – Finančne naložbe.

39.27. Obveznosti, nastale med postopkom, se izkažejo posebej, ovrednotene po
SRS 9 – Dolgovi.

V plačilo nezapadle obveznosti iz financiranja, ki se ne obrestujejo in so bile
v otvoritveni bilanci ovrednotene po diskontirani vrednosti, se ovrednotijo v
skladu z Zakonom o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju.

39.28. Obveznosti za obresti od obveznosti iz financiranja in poslovanja,
izkazanih v otvoritveni bilanci, se izkažejo v skladu z Zakonom o finančnem
poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju.

d) Posebnosti amortiziranja in prevrednotenja

39.29. Med postopkom se amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev in
neopredmetenih sredstev praviloma ne obračunava.

Kadar se med postopkom proizvajanje nadaljuje, lahko pristojno sodišče na
predlog stečajnega upravitelja odloči, da se opredmetena osnovna sredstva in
neopredmetena sredstva, ki sodelujejo v proizvajalnem procesu, amortizirajo ter
prevrednotijo zaradi oslabitve v skladu s SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva
in SRS 2 – Neopredmetena sredstva.

39.30. Med postopkom se sredstva, razen izjem iz SRS 39.29., praviloma ne
prevrednotujejo.

e) Uporaba kontnega okvira

39.31. Organizacija vodi poslovne knjige po predpisanem Enotnem kontnem okviru
za gospodarske družbe, samostojne podjetnike posameznike, kmečka gospodinjstva,
zadruge, nepridobitne organizacije – pravne osebe zasebnega prava ter društva in
invalidske organizacije, ne uporablja pa tehle skupin kontov in razreda,
predpisanih v njem:

06 – Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil;

07 – Dolgoročno dana posojila in terjatve za nevplačani vpoklicani kapital;

08 – Dolgoročne poslovne terjatve;

29 – Kratkoročne pasivne časovne razmejitve;

75 – Drugi finančni odhodki in ostali odhodki;

78 – Drugi finančni prihodki in ostali prihodki;

RAZRED 9 – Kapital, dolgoročne obveznosti in rezervacije.

Organizacija pa dodatno uporablja tele skupine kontov:

09 – Izguba v otvoritveni bilanci;

75 – Čisti odhodki za udenarjenje stečajnega ali likvidacijskega premoženja in
drugi odhodki;

78 – Čisti prihodki od udenarjenja stečajnega ali likvidacijskega premoženja in
drugi prihodki;

80 – Dobiček ali izguba, ugotovljen(a) med postopkom;

81 – Prenos dobička ali izgube, ugotovljene(ga) med postopkom;

90 – Obveznosti do lastnikov;

91 – Obveznosti do upnikov z izločitveno pravico;

92 – Obveznosti do upnikov z ločitveno pravico;

93 – Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnajo kot stroški postopka;

94 – Obveznosti za prerekane terjatve;

95 – Obveznosti do upnikov navadnih terjatev;

96 – Obveznosti do upnikov prednostnih terjatev;

97 – Obveznosti do upnikov podrejenih terjatev;

98 – Obveznosti do pogojnih terjatev;

99 – Obveznosti za stroške postopka.

39.32. Organizacija lahko sama oblikuje kontni načrt za svoje potrebe ter
predpisane skupine kontov razširi na razčlenitvene (analitične) tri in večmestne
konte.

39.33. Stroški, odhodki in izdatki, ki nastanejo med postopkom, se izkažejo v
skladu s SRS 12 – Stroški materiala in storitev SRS 13 – Stroški dela in stroški
povračil, SRS 14 – Odhodki in SRS 15 – Prihodki. Pri tem je treba upoštevati dve
posebnosti:

– Pozitivna razlika med vrednostjo udenarjenega stečajnega ali likvidacijskega
premoženja in njegovo vrednostjo, izkazano v otvoritveni bilanci, se izkaže kot
čisti prihodek od udenarjenja tega premoženja, negativna razlika med njima pa
kot čisti odhodek za udenarjenje tega premoženja.

– Izid poslovanja v med postopkom je dobiček ali izguba, nastal(a) v času
postopka; ta izid neposredno poveča ali zmanjša v otvoritveni bilanci izkazano
izgubo oziroma obveznosti do lastnikov.

f) Sestavljanje računovodskih izkazov med postopkom in po njem

39.34. Organizacija sestavlja bilanco stanja ter izkaz poslovnega izida in
udenarjenja premoženja najmanj vsake 3 mesece, pogosteje pa, če to zahteva
pristojno sodišče ali drug organ, pooblaščen z Zakonom o finančnem poslovanju,
postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju. Organizacija, ki ji
pristojno sodišče dovoli nadaljevanje proizvajanja in opravljanje drugih
sprotnih poslov, sestavlja mesečno bilanco stanja, mesečni izkaz poslovnega
izida in udenarjenja premoženja ter mesečni izkaz denarnih tokov do 10. v
tekočem mesecu po stanju na zadnji dan prejšnjega meseca.

Organizacija sestavi zaključno bilanco, izkaz poslovnega izida in udenarjenja
premoženja ter izkaz denarnih tokov na dan, ko so končana vsa opravila iz
stečajnega postopka.

g) Oblika bilance stanja

39.35. Organizacija sestavi bilanco stanja, ki vsebuje vsaj tele postavke:

Sredstva

I. Neopredmetena sredstva

1. Koncesije, patenti, licence, blagovne znamke in podobne pravice

2. Predujmi za neopredmetena sredstva

II. Opredmetena osnovna sredstva

1. Zemljišča

2. Zgradbe

3. Proizvajalna oprema

4. Druga oprema

5. Osnovna čreda

6. Večletni nasadi

7. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji oziroma izdelavi

8. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

9. V finančni najem vzeta osnovna sredstva

III. Zaloge

1. Material

2. Nedokončana proizvodnja

3. Proizvodi in trgovsko blago

4. Predujmi za zaloge

IV. Terjatve, nastale do začetka postopka

1. Terjatve do kupcev

2. Terjatve za nevplačani vpisani kapital

3. Druge terjatve

4. Varščine

5. Terjatve, pobotane v času postopka

V. Terjatve, nastale v času postopka

1. Terjatve do kupcev

2. Druge terjatve

3. Varščine

VI. Finančne naložbe

1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži

2. Dana posojila

3. Drugi finančni instrumenti

VII. Finančne naložbe, nastale v času postopka

1. Za prodajo kupljeni delnice in deleži

2. Dana posojila

3. Drugi finančni instrumenti

VIII. Denarna sredstva

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki

2. Denarna sredstva v banki

IX. Izguba

X. Zabilančna sredstva

Obveznosti do virov sredstev

A. Obveznosti do lastnikov

B. Obveznosti do upnikov z izločitveno pravico

C. Obveznosti do upnikov z ločitveno pravico

Č. Obveznosti do zaposlenih, ki se poravnavajo kot stroški postopka

D. Obveznosti za prerekane terjatve

E. Obveznosti do upnikov navadnih terjatev

F. Obveznosti do upnikov prednostnih terjatev

G. Obveznosti do upnikov podrejenih terjatev

H. Obveznosti do pogojnih terjatev

I. Obveznosti, pobotane v času postopka

J. Obveznosti iz financiranja, nastale v času postopka

1. Dobljena posojila

2. Izdani vrednostni papirji

3. Druge obveznosti iz financiranja

K. Obveznosti iz poslovanja, nastale v času postopka

1. Obveznosti do dobaviteljev

2. Obveznosti do zaposlenih

3. Obveznosti do države

4. Obveznosti za predujme

5. Druge obveznosti iz poslovanja

L. Obveznosti za stroške vodenja postopka

1. Obveznosti za stroške nagrad stečajnemu upravitelju

2. Obveznosti za druge stroške postopka

M. Zabilančne obveznosti do virov sredstev

Organizacija posebej razkrije vsa sredstva, ki so obremenjena s stranskimi
pravicami.

h) Oblika izkaza poslovnega izida in udenarjenja premoženja med postopkom

39.36. Organizacija sestavi izkaz poslovnega izida in udenarjenja premoženja med
postopkom. Vsebuje vsaj tele postavke:

A. Čisti prihodki od prodaje v času stečaja

± B. Sprememba vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje

+ C. Vrednost usredstvenih (aktiviranih) lastnih proizvodov in/ali storitev

+ Č. Drugi prihodki od poslovanja

= D. Kosmati donos iz poslovanja organizacije

– E. Stroški blaga, materiala in storitev

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

2. Stroški materiala

3. Stroški storitev

– F. Stroški dela med postopkom

1. Stroški plač zaposlenih

2. Stroški socialnega in pokojninskega zavarovanja zaposlenih

3. Drugi stroški dela

– G. Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev

– H. Odpisi obratnih sredstev

= I. Poslovni izid iz poslovanja organizacije

+ J. Prihodki od deležev iz dobička

+ K. Prihodki od obresti in drugi prihodki od financiranja

– L. Stroški obresti in drugi odhodki za financiranje

= M. Poslovni izid iz rednega delovanja

+ N. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja terjatev iz otvoritvene bilance

+ O. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja finančnih naložb iz otvoritvene
bilance

+ P. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja zalog iz otvoritvene bilance

+ R. Čisti prihodki/odhodki od udenarjenja neopredmetenih in opredmetenih
osnovnih sredstev iz otvoritvene bilance

+ S. Drugi čisti prihodki/odhodki od udenarjenja sredstev iz otvoritvene bilance

– Š. Stroški postopka

1. Stroški nagrad stečajnemu upravitelju

2. Drugi stroški postopka

= T. Poslovni izid, nastal med postopkom

– U. Davek iz dobička

= V. Čisti poslovni izid, nastal med postopkom

i) Oblika izkaza denarnih tokov

39.37. Organizacija sestavi izkaz denarnih tokov, ki vsebuje vsaj tele postavke:

Začetno stanje denarnih sredstev

A. Prejemki pri udenarjenju premoženja”>A. Prejemki pri udenarjenju premoženja

– Prejemki pri udenarjenju terjatev iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju finančnih naložb iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju zalog iz otvoritvene bilance

– Prejemki pri udenarjenju neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev iz
otvoritvene bilance

– Drugi prejemki pri udenarjenju sredstev iz otvoritvene bilance

B. Prejemki pri delovanju med postopkom”>B. Prejemki pri delovanju med postopkom

– Prejemki pri prodaji proizvodov in storitev, proizvedenih med postopkom

– Prejemki od obresti in drugi prejemki pri investiranju

– Drugi prejemki pri poslovanju med postopkom

C. Razpoložljiva denarna sredstva (A + B)

Č. Izdatki pri delovanju med postopkom

– Izdatki za nakupe materiala in storitev med postopkom

– Izdatki za plače in druge stroške dela

– Izdatki za dajatve

– Izdatki za obresti in druge odhodke za financiranje

D. Izdatki v zvezi s postopkom

– Izdatki za nagrade stečajnemu upravitelju

– Drugi izdatki v zvezi s postopkom

E. Razpoložljiva denarna sredstva za poplačilo upnikov (C – Č – D)

– izdatki za izplačila obveznosti iz otvoritvene bilance, ki se poravnajo kot
stroški postopka

– Izdatki za izplačila upnikom z ločitveno pravico

– Izdatki za izplačila upnikom prednostnih terjatev

– Izdatki za izplačila upnikom navadnih terjatev

– Izdatki za izplačila upnikom podrejenih terjatev

F. Končno stanje denarnih sredstev

j) Hramba računovodskih izkazov, knjigovodskih listin in druge dokumentacije

39.38. Organizacija hrani računovodske izkaze, knjigovodske listine in drugo
dokumentacijo iz obdobja pred uvedbo postopka na način in v rokih, določenih s
predpisi.

39.39. Po zaključku postopka se računovodski izkazi, knjigovodske listine in
druga dokumentacija hranijo pri organizaciji, pooblaščeni z zakonom, ali
organizaciji, registrirani za opravljanje storitev arhiviranja, v naslednjih
rokih:

– letna poročila pred uvedbo postopka, otvoritvena bilanca in zaključna bilanca
trajno;

– glavna knjiga, pomožne poslovne knjige in dnevnik 5 let po zaključku postopka;

– končni obračuni plač zaposlenih in izplačilne liste za obdobja, za katera ni
končnih obračunov plač, 5 let po zaključku postopka;

– vmesni računovodski izkazi leto dni po zaključku postopka;

– knjigovodske listine, na podlagi katerih se knjiži, in z zakonom predpisane
listine leto dni po zaključku postopka;

– knjigovodske listine plačilnega prometa v pooblaščenih finančnih institucijah
6 mesecev po zaključku postopka;

– prodajni kontrolni bloki, pomožni obračuni in podobne knjigovodske listine 6
mesecev po zaključku postopka.

Po preteku roka hrambe se računovodski izkazi, knjigovodske listine in druga
dokumentacija komisijsko uničijo.

Stroški hrambe bremenijo stečajno ali likvidacijsko maso.

39.40. Organizacija, pooblaščena z zakonom, ali organizacija, registrirana za
opravljanje storitev arhiviranja, mora podatke, ki jih hrani, dati na razpolago
vsem, ki izkažejo pravni interes (Finančni upravi Republike Slovenije, Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, bivšim zaposlenim, stečajnim
ali likvidacijskim upnikom in drugim), in za nadomestilo dejanskih stroškov
izdati tudi prepis zahtevanih podatkov.

C. Opredelitev ključnih pojmov

39.41. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Ocenjena tržna vrednost ob predpostavki prisilne prodaje sredstev je ocenjena
vrednost sredstev, ki jo ugotovi stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj lahko
za ocenitev tržne vrednosti sredstev ob predpostavki prisilne prodaje pooblasti
pooblaščenega ocenjevalca vrednosti sredstev.

b) Prisilna prodaja se pogosto izvaja v okoliščinah, v katerih je prodajalec
prisiljen prodati in zato ustrezno obdobje trženja ni mogoče. Cena, ki bi jo v
takih okoliščinah lahko dosegli, bo odvisna od narave pritiska na prodajalca in
od razlogov, zakaj ustrezno trženje ni mogoče.

c) Tržna vrednost finančne naložbe je vrednost te naložbe, po kateri jo je
mogoče prodati na dan začetka postopka.

č) Čista iztržljiva vrednost naložb, zalog in terjatev je ocenjena prodajna
vrednost, po kateri je naložbe, zaloge in terjatve mogoče prodati oziroma
udenariti, zmanjšana za stroške prodaje oziroma udenarjenja.

d) Obveznosti do lastnikov so obveznosti, ki se poravnavajo iz sredstev, ki
ostanejo po popolnem poplačilu upnikov in poravnavi stroškov postopka.

e) Ločitveni upniki so upniki, ki imajo pravico do posebnega poplačila iz
premoženja stečajnega dolžnika (zastavno pravico, pravico do poplačila, pridržno
pravico /retencijsko pravico/ in druge ločitvene pravice).

f) Izločitveni upniki so upniki, ki imajo na podlagi izločitvene pravice pravico
izločiti iz premoženja stvari, ki ne pripadajo stečajnemu dolžniku.

Č. Pojasnila

39.42. Organizacija sestavlja obračunske računovodske izkaze, določene s tem
standardom. Pristojno sodišče pa lahko določi, da organizacija sestavlja tudi
predračunske računovodske izkaze, ki so razčlenjeni enako kot obračunski.

39.43. Ocenjeno čisto tržno vrednost sredstev organizacije ob predpostavki
prisilne prodaje lahko razumemo tudi kot ocenjeno vrednost čistih prejemkov
denarja, doseženih pri likvidaciji oziroma stečaju organizacije z udenarjenjem
njenih sredstev. Odvisna je od tržne vrednosti sredstev, stopnje uresničitve te
vrednosti, neposrednih in posrednih likvidacijskih stroškov, časa udenarjenja
(likvidacijskega časa) ter diskontne stopnje zaradi odloga udenarjenja
likvidiranih sredstev; vse z upoštevanjem predpostavke prisilne prodaje.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

39.44. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo
na svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Uporablja se za organizacije v
stečaju ali likvidaciji, za katere se začne stečajni postopek ali postopek
prisilne poravnave po 1. januarju 2016.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 37
– Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji (2006).

Št. 3/15

Ljubljana, dne 16. novembra 2015

dr. Samo Javornik l.r.

Slovenski inštitut za revizijo

Predsednik strokovnega sveta