Slovenski računovodski standard 5 (2016) – TERJATVE

A. Uvod

Ta standard se uporablja pri knjigovodskem razvidovanju, obračunavanju in
razkrivanju kratkoročnih in dolgoročnih poslovnih terjatev. Obdeluje:

a) razvrščanje terjatev;

b) pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj terjatev;

c) začetno računovodsko merjenje terjatev;

č) prevrednotovanje terjatev;

d) razkrivanje terjatev.

Ne obdeluje pa aktivnih (usredstvenih) časovnih razmejitev.

Povezan je predvsem s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) 15, 17 in 20.

Standard (poglavje B) je treba brati skupaj z opredelitvijo ključnih pojmov
(poglavjem C), pojasnili (poglavjem Č) ter Uvodom v Slovenske računovodske
standarde in Okvirom SRS (2016).

B. Standard

a) Razvrščanje terjatev

5.1. Terjatve so na premoženjskopravnih in drugih razmerjih zasnovane pravice
zahtevati od določene osebe plačilo dolga, ali v primeru danih predplačil dobavo
kakih stvari ali opravitev kake storitve. V vsakem primeru, razen v primeru
danih predplačil, gre za vzporejanje pogodbene pravice ene stranke, da dobi
denar, z ustrezno obveznostjo druge pogodbene stranke, da izpolni obveznost.

Kot poslovne terjatve se ne štejejo finančne naložbe, temveč le tiste, povezane
s finančnimi prihodki, ki izhajajo iz njih. Finančna sredstva, ki niso poslovne
terjatve, so obravnavana v SRS 3 – Finančne naložbe. Aktivne časovne razmejitve
spadajo med poslovne terjatve le v širšem pomenu ter niso predmet tega
standarda.

5.2. Terjatve se pojavljajo večinoma do kupcev ali prevzemnikov terjatev ali
drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev, lahko pa tudi do
dobaviteljev prvin poslovnega procesa, zaposlenih, udeležencev pri razporejanju
poslovnega izida, financerjev, uporabnikov finančnih naložb in do države.
Vključujejo tudi poslovne terjatve iz poslovanja za tuj račun, za odškodnine ter
terjatve iz drugih poslovnih razmerij.

5.3. Terjatve do kupcev so terjatve v zvezi s prodanimi proizvodi, trgovskim
blagom in opravljenimi storitvami pa tudi v zvezi s prodanimi drugimi sredstvi;
terjatve do drugih financerjev prodanih proizvodov in opravljenih storitev so
predvsem terjatve do države v zvezi z državnimi podporami ali subvencijami.

5.4. Terjatve do dobaviteljev prvin poslovnega procesa so njim dani predujmi za
opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena sredstva, zaloge in še ne opravljene
storitve pa tudi njim dana preplačila, are in varščine, terjatve do zaposlenih
so njim dani predujmi in odškodninske obremenitve.

5.5. Terjatve do udeležencev pri razporejanju poslovnega izida so terjatve do
države iz naslova preveč plačanih davkov ali do tistih, ki so dolžni prispevati
k poravnavi izgube. Terjatve do financerjev se pojavljajo v glavnem v zvezi z
nevplačanim v plačilo zapadlim vpisanim kapitalom, terjatve do uporabnikov
finančnih naložb pa v zvezi z njim obračunanimi obrestmi in deleži v njihovem
čistem dobičku. Posebna vrsta terjatev so terjatve do države v zvezi z vstopnim
davkom na dodano vrednost in odložene terjatve za davek.

5.6. Dani predujmi se v bilanci stanja izkazujejo znotraj gospodarske
kategorije, na katero se nanašajo. Dani predujmi za opredmetena osnovna sredstva
so v isti skupini kot opredmetena osnovna sredstva, dani predujmi za
neopredmetena sredstva so sestavni del neopredmetenih sredstev, dani predujmi za
zaloge pa sestavni del zalog.

5.7. Terjatve se glede na zapadlost v plačilo razčlenjujejo na dolgoročne in
kratkoročne. Na to razčlenitev ne vpliva razvidovanje predujmov med sredstvi v
duhu SRS 5.6., ki so praviloma kratkoročne terjatve. Kratkoročne terjatve se
predvidoma udenarijo najkasneje v letu dni. Vse druge terjatve se štejejo kot
dolgoročne.

V bilanci stanja se dolgoročne terjatve, ki so že zapadle (a še niso poravnane),
in dolgoročne terjatve, ki bodo zapadle v plačilo v letu dni po dnevu bilance
stanja, izkazujejo kot kratkoročne terjatve.

5.8. Terjatve se razčlenjujejo na tiste, ki se nanašajo na organizacije v
skupini, pridružene organizacije in druge. Takšne terjatve se obravnavajo
posebej tudi zaradi sestavljanja konsolidiranih računovodskih izkazov. Posebej
se obravnavajo tudi terjatve in deleži v terjatvah v primeru skupne dejavnosti.

5.9. Terjatve se razčlenjujejo tudi na tiste, ki se nanašajo na stranke v
državi, in na tiste, ki se nanašajo na stranke v tujini.

5.10. Prejeti vrednostni papirji za poravnavo terjatev niso sestavni del
terjatev. Prejeti čeki in takoj udenarljivi vrednostni papirji so sestavni del
denarnih sredstev, prejete menice in vrednostni papirji s kasnejšo zapadlostjo v
plačilo pa sestavni del kratkoročnih finančnih naložb.

5.11. Terjatve v posesti za trgovanje so sestavni del kratkoročnih finančnih
naložb.

5.12. Vrednost terjatev je mogoče varovati pred tveganjem z ustreznimi
izpeljanimi finančnimi instrumenti, ki spadajo med kratkoročne finančne naložbe
ali kratkoročne finančne obveznosti.

b) Pripoznavanje in odpravljanje pripoznanj terjatev

5.13. Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja pripozna kot
sredstvo, če:

a) je verjetno, da bodo pritekale gospodarske koristi, povezane z njo, in

b) je mogoče njeno izvirno vrednost zanesljivo izmeriti.

5.14. Terjatev se v knjigovodskih razvidih in bilanci stanja na podlagi
ustreznih listin pripozna kot sredstvo, ko se začnejo obvladovati nanjo vezane
pogodbene pravice, če so izpolnjeni pogoji iz SRS 5.13.

5.15. Odložene terjatve za davek se izkažejo kot dolgoročne terjatve.

5.16. Odložene terjatve in odložene obveznosti za davek se pobotajo, če in le če
ima organizacija zakonsko pravico pobotati odmerjene terjatve za davek in
odmerjene obveznosti za davek ter se odložene terjatve in odložene obveznosti za
davek nanašajo na davek iz dobička, ki pripada isti davčni oblasti.

5.17. Kratkoročne terjatve za davek se pojavijo iz vseh vrst terjatev do države
iz naslova davkov, ki temeljijo na predpisih o obdavčenju. Terjatve do države so
tudi terjatve za vračilo davkov, ki jih organizacije plačujejo v tujini, pa tudi
terjatve za vračilo davkov v tujini, če temeljijo na davčnih predpisih in so
izpolnjeni pogoji za pripoznanje terjatev iz 5.13.

5.18. Pripoznanje terjatve kot sredstva v knjigovodskih razvidih in bilanci
stanja se odpravi, če se ne obvladujejo več nanjo vezane pogodbene pravice, ne
obvladujejo pa se, če se pravice do koristi, podrobno določene v pogodbi,
izrabijo, če ugasnejo ali če se odstopijo.

c) Začetno računovodsko merjenje terjatev

5.19. Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznanju izkazujejo v zneskih, ki
izhajajo iz ustreznih listin, ob predpostavki, da bodo poplačane. Prvotne
terjatve se lahko kasneje povečajo ali zmanjšajo, na primer zaradi naknadnih
popustov, vračil blaga ali glede na prejeto plačilo ali drugačno poravnavo za
vsak znesek, utemeljen s pogodbo.

5.20. Kasnejša povečanja terjatev (razen danih predujmov) praviloma povečujejo
ustrezne poslovne prihodke ali finančne prihodke.

5.21. Obresti od terjatev so finančni prihodki.

5.22. Kasnejša zmanjšanja terjatev (razen danih predujmov) ne glede na prejeto
plačilo ali drugačno poravnavo praviloma zmanjšujejo ustrezne poslovne prihodke
ali finančne prihodke.

č) Prevrednotovanje terjatev

5.23. Prevrednotenje terjatev je sprememba njihove knjigovodske vrednosti. Kot
prevrednotenje se ne šteje pogodbeno povečanje oziroma zmanjšanje njihove
knjigovodske vrednosti, zaradi česar se terjatve neposredno povečajo ali
zmanjšajo. Opravi se lahko na koncu poslovnega leta ali med njim. Pojavi se
predvsem kot prevrednotenje terjatev zaradi njihove oslabitve oziroma odprave
oslabitev, to je zmanjšanja oziroma morda kasneje povečanja njihove vrednosti na
njihovo udenarljivo vrednost.

5.24. Terjatve se praviloma merijo po odplačni vrednosti.

5.25. Terjatve, izražene v tuji valuti, se na dan bilance stanja preračunajo v
domačo valuto. Povečanje terjatev iz tečajnih razlik povečuje finančne prihodke,
zmanjšanje terjatev pa povečuje finančne odhodke.

5.26. Če obstajajo nepristranski dokazi, da je prišlo pri terjatvi, izkazani po
odplačni vrednosti, do izgube zaradi prevrednotenja na nižjo udenarljivo
vrednost, se izguba zaradi oslabitve izmeri kot razlika med knjigovodsko
vrednostjo terjatve pred prevrednotenjem in sedanjo vrednostjo pričakovanih
prihodnjih denarnih tokov, ki so diskontirani po dejanski oziroma dogovorjeni
obrestni meri. Knjigovodsko vrednost terjatve je treba zmanjšati s preračunom na
kontu popravka vrednosti. Izguba bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke v
zvezi s terjatvami.

Terjatve, za katere se po začetnem pripoznanju domneva, da ne bodo poravnane
oziroma ne bodo poravnane v celotnem znesku, se razkrijejo kot dvomljive, če se
zaradi njih začne sodni postopek, pa kot sporne.

5.27. Če se pri terjatvah, prevrednotenih na nižjo udenarljivo vrednost, v
naslednjem obdobju izguba zaradi prevrednotenja zmanjša, in če je mogoče
zmanjšanje nepristransko povezati z dogodkom po prevrednotenju na nižjo
udenarljivo vrednost, je treba že prej pripoznano izgubo zaradi prevrednotenja
razveljaviti s preračunom na kontu popravka vrednosti. Zaradi razveljavitve
knjigovodska vrednost terjatve ne sme biti večja od vrednosti, ki naj bi bila
odplačna vrednost, če prevrednotenje na nižjo udenarljivo vrednost ne bi bilo
pripoznano na dan, ko je izguba razveljavljena. Vrednost razveljavitve izgube se
obravnava kot prevrednotovalni poslovni prihodek v zvezi s terjatvami.

5.28. Odložene terjatve za davek se ne diskontirajo.

d) Razkrivanje terjatev

5.29. Organizacije, ki niso zavezane reviziji, morajo razkrivati samo zakonsko
določene informacije in podatke, preostale organizacije pa morajo izpolniti tudi
zahteve po razkrivanju v skladu s tem standardom. Ta razkritja so predpisana za
vse pomembne zadeve. Naravo in stopnjo pomembnosti opredeli organizacija v
svojih aktih.

5.30. Pri poslovnih terjatvah so potrebna razkritja nezavarovanih in zavarovanih
terjatev do kupcev pa tudi terjatev do članov poslovodstva, članov nadzornega
sveta in lastnikov. Pri zavarovanih terjatvah se razkrijeta predmet in vrednost
predmeta zavarovanja.

5.31. Za vsako vrsto terjatev se razkriva računovodska usmeritev za njihovo
prevrednotenje skladno s SRS 5.38.

5.32. Za vsako vrsto terjatev se razkrivajo informacije o:

a) izpostavljenosti različnim vrstam tveganja ter

b) obsegu in vrsti finančnih instrumentov za varovanje pred tveganjem.

5.33. Za vsako skupino terjatev se razkriva razčlenitev terjatev po rokih
zapadlosti v plačilo.

C. Opredelitev ključnih pojmov

5.34. V tem standardu je uporabljenih nekaj izrazov, ki jih je treba razložiti
in opredeliti.

a) Dolgoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, daljšem od
leta dni po datumu bilance stanja.

b) Kratkoročna terjatev je terjatev, ki zapade v plačilo v obdobju, krajšem od
leta dni po datumu bilance stanja.

c) Poslovni cikel je obdobje od pridobitve sredstva za uporabo do njegove
prodaje za denar. Če poslovni cikel ni jasno opredeljen, se šteje, da traja leto
dni. V organizacijah, v katerih je poslovni cikel daljši od leta dni, se med
kratkoročne razvrščajo tudi terjatve (dolgovi) z rokom zapadlosti po več kot
letu dni. Takšna razvrstitev se smiselno upošteva tudi pri sestavitvi bilance
stanja.

č) Prodaja na up (kredit) je prodaja blaga ali storitve, ki ga (jo) kupec v
trenutku prenosa nanj še ne plača.

d) Dvomljiva terjatev je terjatev, za katero se domneva, da ne bo poravnana
oziroma ne bo poravnana v celotnem znesku.

e) Sporna terjatev je terjatev, ki sproži med upnikom in dolžnikom spor, ki ga
rešuje sodišče.

f) Varščina je zastavljena nadomestna stvar, ki jo dá dolžnik upniku v
zagotovilo, da bo izpolnil svoje obveznosti. Pri dolžniku je dana varščina
izkazana kot terjatev, pri upniku pa dobljena varščina kot obveznost, ki zapade
v plačilo ob poravnavi terjatve.

g) Ara je znesek denarja ali drugih nadomestnih stvari, ki jih ob sklenitvi
pogodbe ena stranka izroči drugi stranki v znak, da je pogodba sklenjena in da
je zagotovljena njena izpolnitev.

h) Predujem (predplačilo, avans) je vnaprejšnje plačilo dobavitelju za še ne v
plačilo zapadlo obveznost. Pri kupcu je terjatev do dobavitelja, pri dobavitelju
pa obveznost do kupca.

i) Preplačilo je presežek plačila obveznosti nad celotno obveznostjo, ki
povzroči, da se pri plačniku pojavi ustrezna terjatev; navadno nastane zaradi
pomote.

j) Poštena vrednost je cena, ki bi se prejela za prodajo sredstva ali plačala za
prenos obveznosti v redni transakciji med udeleženci na trgu na datum merjenja.

k) Odplačna vrednost terjatev je znesek, s katerim se terjatev izmeri ob
začetnem pripoznanju, zmanjšan za odplačilo glavnice, ter zmanjšan zaradi
prevrednotenja na nižjo udenarljivo vrednost.

Č. Pojasnila

5.35. Nekatere terjatve, ki ne nastajajo odvisno od nakupa in prodaje, so lahko
povezane tudi z nastankom finančnih prihodkov, čeprav niso finančne naložbe, na
primer terjatve za obresti in dividende.

5.36. Terjatve pomembnih vrednosti, ki se ne obrestujejo, se v bilanci stanja
izkažejo po diskontirani vrednosti, pri čemer se upošteva povprečna obrestna
mera, ki jo v primerljivih poslih dosega organizacija. Tovrstnih terjatev ni
treba diskontirati, če se ob nastanku upniškega razmerja pričakuje, da bo
obdobje do dokončne zapadlosti terjatve krajše od enega leta.

Terjatve, ki se obrestujejo, se v bilanci stanja izkažejo po začetni pripoznani
vrednosti, zmanjšani zaradi odplačil in prevrednotenja oziroma neudenarljivosti,
upoštevajoč diskontiranje po dejanski oziroma dogovorjeni obrestni meri.

5.37. S kasnejšimi povečanji oziroma zmanjšanji terjatev iz SRS 5.19. in 5.23.
so mišljene predvsem spremembe vrednosti terjatev zaradi kasnejših popustov,
vračil prodanega blaga ali proizvodov, priznanih reklamacij ter kasneje
ugotovljenih napak.

5.38. Popravki vrednosti terjatev, za katere organizacija ocenjuje, da jih ni
mogoče v celoti poplačati, se za terjatve pomembnih vrednosti oblikujejo
posamično, za ostale terjatve pa lahko v odstotku, izračunanem na podlagi
izkušenj iz preteklih let in pričakovanj v prihodnosti. Popravki vrednosti
terjatev zmanjšujejo knjigovodsko vrednost terjatev in povečujejo
prevrednotovalne poslovne odhodke, razen popravki vrednosti terjatev iz obresti
ali dividend, ki povečujejo prevrednotovalne finančne odhodke.

5.39. Z valutnim tečajem je v tem standardu mišljen referenčni tečaj Evropske
centralne banke, iz utemeljenih razlogov pa se lahko uporabi tudi ustrezni tečaj
poslovne banke.

D. Datuma sprejetja in začetka uporabe

5.40. Ta standard je sprejel strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na
svoji seji 22. oktobra 2015. K njemu sta dala soglasje minister, pristojen za
finance, in minister, pristojen za gospodarstvo. Organizacije, ki imajo poslovno
leto enako koledarskemu, ga začnejo uporabljati 1. januarja 2016, preostale
organizacije pa prvo poslovno leto, ki se začne po tem datumu.

Organizacije z dnem začetka uporabe tega standarda prenehajo uporabljati SRS 5 –
Terjatve (2006) in Pojasnilo k SRS 5 (2006).